ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประกาศ นโยบาย ข้อปฎิบัติ เกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการ

 ประกาศ คำสั่ง ทบวงมหาวิทยาลัย
 1. คำสั่งทบวงมหาวิทยาลัย ที่ 102/2535 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
 2. การซักซ้อมคามเข้าใจเกี่ยวกับคำสั่งทบวงมหาวิทยาลัย ที่ 102/2535
 3. คำสั่งทบวงมหาวิทยาลัย ที่ 5/2538 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
 4. มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544
 5. ข้อแนะนำเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา

 

 กฎกระทรวง

 1. การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564
 2. มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565  
 3. มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565  
 4. มาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565  
 5. กำหนดมาตรฐานอุดมศึกษาอื่น พ.ศ. 2565  
 6. มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565  

 

 ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 1. แนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
 2. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2565 
 3. ทักษะที่พึงประสงค์ของกาลังคนในสาขาเกษตรสมัยใหม่ การตลาดดิจิทัล และท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ปี พ.ศ. 2565 
 4. ทักษะที่พึงประสงค์ของกำลังคนในสาขานักวิทยาศาสตร์ข้อมูล และสาขายานยนต์ไฟฟ้า พ.ศ. 2566 

 

 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา

 1. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2565 
 2. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 
 3. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 
 4. หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2565 
 5. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ตรวจสอบและการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 
 6. มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญา หรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโทสองปริญญา ในสาขาวิชาที่ต่างกัน พ.ศ. 2565 
 7. มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 
 8. แนวทางการดำเนินงานคลังหน่วยกิตในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 
 9. หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 
 10. แนวทางการพิจารณาเทียบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 
 11. แนวทางการพิจารณาเทียบหลักสูตรการศึกษาในประเทศกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 
 12. รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 
 13. หลักเกณฑ์การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ในวารสารระดับชาติ และวารสารระดับนานาชาติ พ.ศ. 2565 
 14. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2565 
 15. หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 16. หน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา
 17. หน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2)
 18. หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษา CWIE 
 19. แนวทางการพัฒนาคุณภาพอาจารย์เพื่อส่งเสริมการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2566 
 20. นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2567 
 21. มาตรฐานคุณวุฒิในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566 

 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
 1. นโยบายที่สถาบันอุดมศึกษาพึงปฏิบัติต่อนิสิตนักศึกษา
 2. แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550
 3. แนวทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549
 4. มาตรฐานการอุดมศึกษา
 5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
 6. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
 7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
 8. แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
 9. หลักเกณฑ์การขอเปิดและดำเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548
 10. กฎกระทรวง ว่าด้วย "หลักเกณฑ์การให้อนุปริญญา สำหรับผู้ที่สอบไล่ได้ครบทุกลักษณะวิชาตามหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2549"
 11. แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบ ระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ในสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. 2552
 12. การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
 13. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
 14. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
 15. แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
 16. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
 17. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
 18. แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
 19. หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2559
 20. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
  และหลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2559
 21. การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2560
 22. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
   
 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 1. แนวปฏิบัติ "การเสนอหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา" (11 ธันวาคม 2557)
 2. แนวปฏิบัติ "การแจ้งปิดหลักสูตร สาขาวิชา"
 3. แนวปฏิบัติ "การเสนอหลักสูตรระดับอุดมศึกษาต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา"
 4. แนวปฏิบัติ "การขอเปิดและดำเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548"
 5. คุณวุฒิอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
 6. หลักเกณฑ์การรับหรือการเข้าสมทบของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนกับสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ พ.ศ. 2551
 7. หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552
 8. การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551
 9. กำหนดวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (ระดับอนุปริญญา)
 10. แนวทางการปฎิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
 11. แนวปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา
 12. แนวปฎิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 | 
  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 | แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
 13. นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา
 14. แนวงทางการนำเสนอมาตรฐานผการเรียนรู้และการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
 15. นโยบายการเตรียมบุคลากรก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
 16. แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลสำหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
 17. แนวทางการนำมาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2561
 18. การจัดการเรียนการสอนนอกที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา

 

 พระราชบัญญัติ

 1. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
 2. การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545

 

 ประกาศสภาเภสัชกรรม

 1. สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 16)
 2. ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง ปีการศึกษา 2555
 3. เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการของสภาเภสัชกรรม พ.ศ. 2557
 4. ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 7/2558 เรื่อง ครุภัณฑ์พื้นฐานสำหรับการจัดการหลักสุตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ปี (ฉบับแก้ไข)
 5. ผลการหารือการรับรองความเทียบเท่าของคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด

 

 ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

 1. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและฉบับใหม่ ประจำปี 2559) เกี่ยวกับการรับรองปริญญาและการกำหนดหลักเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา เพื่อสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี และเพื่อขอขั้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 ประกาศคุรุสภา

 1. การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2567

 

 ประกาศ ก.พ.อ.

 1. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564

 

 เอกสารเพิ่มเติม

 1. แนวทางการส่งเสริมสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (Professional Standards Framework : PSF)
 2. การแบ่งกลุ่มสาขาตามระบบของ ISCED 2013 (ภาษาไทย)
 3. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
 4. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
 5. การกำหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
 6. แนวปฏิบัติในการพิจารณาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
 7. คู่มือการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาและการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อการรับรองมาตรฐานอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษา
 8. ประเด็นคำถามเกี่ยวกับการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566
 9. หนังสือ อว 0204.2/ว2520 เรื่อง แนวทางการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567
 10. หนังสือ อว 0204.2/ว6342 เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2567