คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประกาศ นโยบาย ข้อปฎิบัติ เกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการ

 ประกาศ คำสั่ง ทบวงมหาวิทยาลัย
 1. คำสั่งทบวงมหาวิทยาลัย ที่ 102/2535 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
 2. การซักซ้อมคามเข้าใจเกี่ยวกับคำสั่งทบวงมหาวิทยาลัย ที่ 102/2535
 3. คำสั่งทบวงมหาวิทยาลัย ที่ 5/2538 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
 4. มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544
 5. ข้อแนะนำเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา

 

 ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 1. แนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2562

 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
 1. นโยบายที่สถาบันอุดมศึกษาพึงปฏิบัติต่อนิสิตนักศึกษา
 2. แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550
 3. แนวทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549
 4. มาตรฐานการอุดมศึกษา
 5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
 6. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
 7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
 8. แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
 9. หลักเกณฑ์การขอเปิดและดำเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548
 10. กฎกระทรวง ว่าด้วย "หลักเกณฑ์การให้อนุปริญญา สำหรับผู้ที่สอบไล่ได้ครบทุกลักษณะวิชาตามหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2549"
 11. แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบ ระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ในสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. 2552
 12. การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
 13. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
 14. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
 15. แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
 16. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
 17. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
 18. แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
 19. หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2559
 20. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
  และหลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2559
 21. การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2560
 22. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
   
 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 1. แนวปฏิบัติ "การเสนอหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา" (11 ธันวาคม 2557)
 2. แนวปฏิบัติ "การแจ้งปิดหลักสูตร สาขาวิชา"
 3. แนวปฏิบัติ "การเสนอหลักสูตรระดับอุดมศึกษาต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา"
 4. แนวปฏิบัติ "การขอเปิดและดำเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548"
 5. คุณวุฒิอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
 6. หลักเกณฑ์การรับหรือการเข้าสมทบของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนกับสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ พ.ศ. 2551
 7. หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552
 8. การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551
 9. กำหนดวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (ระดับอนุปริญญา)
 10. แนวทางการปฎิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
 11. แนวปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา
 12. แนวปฎิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 | 
  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 | แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
 13. นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา
 14. แนวงทางการนำเสนอมาตรฐานผการเรียนรู้และการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
 15. นโยบายการเตรียมบุคลากรก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
 16. แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลสำหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
 17. แนวทางการนำมาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2561

 

 พระราชบัญญัติ

 1. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
 2. การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545

 

 ประกาศสภาเภสัชกรรม

 1. สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 16)
 2. ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง ปีการศึกษา 2555
 3. เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการของสภาเภสัชกรรม พ.ศ. 2557
 4. ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 7/2558 เรื่อง ครุภัณฑ์พื้นฐานสำหรับการจัดการหลักสุตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ปี (ฉบับแก้ไข)
 5. ผลการหารือการรับรองความเทียบเท่าของคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด

 

 ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

 1. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและฉบับใหม่ ประจำปี 2559) เกี่ยวกับการรับรองปริญญาและการกำหนดหลักเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา เพื่อสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี และเพื่อขอขั้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 

 เอกสารเพิ่มเติม

 1. แนวทางการส่งเสริมสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (Professional Standards Framework : PSF)
 2. การแบ่งกลุ่มสาขาตามระบบของ ISCED 2013 (ภาษาไทย)
 3. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
 4. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
 5. การกำหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)