ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

งานสหกิจศึกษา/สหกิจศึกษานานาชาติ

 

Loading...

Loading...

 การมีส่วนร่วมของสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอน

 1. รายชื่อบริษัท/สถานประกอบการในประเทศ
 2. รายชื่อบริษัท/สถานประกอบการต่างประเทศ
 3. จำนวนนักศึกษาสหกิจศึกษาในประเทศ
 4. จำนวนนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศ
 5. ผลงาน/โครงงานสหกิจศึกษา

 บันทึกความร่วมมือกับสถานประกอบการ

 คู่มือสหกิจศึกษา

 1. คู่มือสหกิจศึกษา (Cooperative Education Handbook) สำหรับนักศึกษา
 2. คู่มือการขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี สำหรับสถานประกอบการ
 3. กรอบมาตรฐานสหกิจศึกษานานาชาติ

 รายชื่อสถานประกอบการ

 1. สถานประกอบการในประเทศที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
 2. สถานประกอบการต่างประเทศที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษากับมหาวิทยาลัยของไทย

 แบบฟอร์มต่างๆ

 1. แบบฟอร์มคำขออนุมัติฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
 2. แบบฟอร์มสมัครงานสหกิจศึกษา
 3. แบบฟอร์มสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 4. แบบ ฝง 1-3 และเอกสารที่เกี่ยวข้องของสถานประกอบการ
 5. แบบ coop 1 แบบฟอร์มเสนองานสหกิจศึกษา
 6. แบบ coop 2 แบบฟอร์มแจ้งงาน ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
 7. แบบ coop 3 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
 8. แบบ coop 4 แบบฟอร์มบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา
 9. แบบ coop 5 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
 10. แบบประเมิน ก "การจัดสหกิจศึกษามาตรฐานการเรียนการสอน"
 11. แบบประเมิน ข "การจัดสหกิจศึกษามาตรฐานอาจารย์นิเทศ"
 12. แบบประเมิน ค "การจัดสหกิจศึกษามาตรฐานนักศึกษา"
 13. แบบประเมิน ง "การจัดสหกิจศึกษามาตรฐานการวัดและประเมินผล"
 14. แบบประเมิน จ "การจัดสหกิจศึกษามาตรฐานสถานประกอบการ"

 สหกิจศึกษานานาชาติ

 1. กรอบมาตรฐานสหกิจศึกษานานาชาติ 2558

 

 กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 1. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมภาระงานของอาจารย์ด้านสหกิจศึกษา

 

 เอกสารเพิ่มเติม

 1. ขั้นตอนการดำเนินงานสหกิจศึกษา
 2. แผนการดำเนินงานสหกิจศึกษา 
 3. รายชื่อบริษัทที่เสนองานสหกิจศึกษา 
 4. โครงการพัฒนากิจกรรมเสริม หลักสูตรพัฒนาทักษะการดำรงชีวิต พ.ศ.2555 - 2559
 5. หัวข้อการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสหกิจศึกษา (Update)
 6. เกณฑ์การคัดเลือกสหกิจศึกษาดีเด่น ประเภทต่างๆ
 7. ข้อมูลสหกิจศึกษา (Co-operative Education) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2555
 8. รายชื่อบุคลากรที่ผ่านการอบรมสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Update 1 กุมภาพันธ์ 2559)
 9. หัวข้อการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 30 ช.ม.
 10. คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (จัดทำโดย เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน สนับสนนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.))
 11. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยการสร้างสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงานในสภาพจริง (โดย ดร.อลงกต ยะไวทย์ และคณะ)

 

 เอกสารประกอบการประชุม

 1. การประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) และการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  (วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมรามา การ์เด้นส์ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ)

 

 ประกาศผลการคัดเลือกผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2566