ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คู่มือการศึกษาและหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 | ระดับปริญญาตรี

คู่มือการศึกษาและหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 | ระดับปริญญาตรี

 

 

 

  คณะวิทยาศาสตร์ | Faculty of Science  
   
  คณะเกษตรศาสตร์ Faculty of Agriculture  
   
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ Faculty of Engineering  

คำอธิบายรายวิชา

   
  คณะศิลปศาสตร์ Faculty of Liberal Arts  
   
                   วิชาโท  
                     วิชาโทภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  
                     วิชาโทการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ  
                     วิชาโทประวัติศาสตร์  
                     วิชาโทนวัตกรรมการพัฒนาสังคม  
                     วิชาโทภาษาจีนและการสื่อสาร  
                     วิชาโทภาษาไทยและการสื่อสาร  
                     วิชาโทภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร  
                     วิชาโทภูมิภาคลุ่มน้ำโขงศึกษา  
   
  คณะเภสัชศาสตร์ Faculty of Pharmaceutical Sciences  

   
  คณะบริหารศาสตร์ Faculty of Management Science  
   
                   วิชาโท  
                            วิชาโทการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  
                            วิชาโทบริหารธุรกิจ  
   
  คณะพยาบาลศาสตร์ Faculty of Nursing  
   
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข College of Medicine and Public Health
   
  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ Faculty Of Applied Art & Architecture
   
  คณะนิติศาสตร์ Faculty of Law  
   
  คณะรัฐศาสตร์ | Faculty of Political Science  
   
                   วิชาโท  
                            วิชาโทการเมืองและการจัดการปกครอง  
                            วิชาโทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
                            วิชาโทการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
                            วิชาโทนโยบายสาธารณะ  
                            วิชาโทรัฐประศาสนศาสตร์  
                            วิชาโทนวัตกรรมการบริการสาธารณะ