ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การเปิดหลักสูตรใหม่

 ขั้นตอนการเสนอคณะกรรมการต่าง ๆ

 เอกสารประกอบการพิจารณา

 1. ใบสรุปเรื่อง การเปิดหลักสูตรใหม่
 2. เอกสารการรับรองการตรวจสอบภาษา (ไม่มีรูปแบบกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคณะ)
 3. แบบเสนอเชิงหลักการการเปิดหลักสูตรใหม่
 4. สรุปผลการสำรวจความต้องการ (ไม่มีรูปแบบกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคณะ)
 5. รายละเอียดของหลักสูตร (ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก) 
 6. รายละเอียดของรายวิชา
 7. รายละเอียดของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
 8. รายละเอียดของรายวิชาวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
 9. ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับ มคอ.1 (ตัวอย่างตารางเปรียบเทียบ)
 10. ตารางการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย/คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย 
  //หลังจากผ่านคณะกรรมการวิชาการ/คณะกรรมการกลั่นกรองแล้ว
 11. ไฟล์ข้อมูล (.doc และ .pdf ข้อ 1 - 9)

 

      ทั้งนี้ หลักสูตรใหม่ต้องอยู่ในแผนการเปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว