คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การเปิดหลักสูตรใหม่

 ขั้นตอนการเสนอคณะกรรมการต่าง ๆ

 

 

 เอกสารประกอบการพิจารณา

 1. ใบสรุปเรื่อง การเปิดหลักสูตรใหม่
 2. เอกสารการรับรองการตรวจสอบภาษา (ไม่มีรูปแบบกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคณะ)
 3. บทสรุปการเสนอหลักสูตรใหม่
 4. สรุปผลการสำรวจความต้องการ (ไม่มีรูปแบบกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคณะ)
 5. มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร (ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก) //ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
 6. มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา // เพิ่มเติม OBE ของรายวิชา
 7. มคอ.4 รายละเอียดของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  // เพิ่มเติม OBE ของรายวิชา
 8. ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับ มคอ.1 (ตัวอย่างตารางเปรียบเทียบ)
 9. ตารางการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย/คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย 
  //หลังจากผ่านคณะกรรมการวิชาการ/คณะกรรมการกลั่นกรองแล้ว
 10. ไฟล์ข้อมูล (.doc และ .pdf ข้อ 1 - 9)

 

      ทั้งนี้ หลักสูตรใหม่ต้องอยู่ในแผนการเปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว