ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา

 ประกาศ คำสั่ง
  1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง นโยบายการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา

 

 แบบฟอร์ม

  1. แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

 

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  1. แผนพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2560 - 2564
  2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี