คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน

  ขั้นตอนการเสนอคณะกรรมการต่าง ๆ

 

 

 เอกสารประกอบการพิจารณา

 1. ใบสรุปเรื่อง การปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร
 2. แบบฟอร์มการปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน (ตามระบบ CHECO)
 3. สัญญาจ้าง (กรณีเป็นอาจารย์ใหม่ ต้องมีสัญญาจ้างอย่างน้อย 9 เดือน)
 4. ไฟล์ข้อมูล (.doc และ .pdf ข้อ 1-3)
 5. ขั้นตอนการปรับปรุงอาจารย์ ฯ (ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 19 ตุลาคม 2561)
 6. ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน  (สำหรับหลักสูตรที่ต้องปรับประวัติและผลงานของอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ใน มคอ.2 ตามข้อเสนอแนะของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ)

 7. แบบฟอร์มแผนการดำเนินการเพื่อพัฒนาปรับปรุงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (กรณีที่อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน) // เอกสารแนบเพิ่มเติม

   

 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งตั้ง/เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร
  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ