มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
มอบ. ให้การต้อนรับ คณะกรรมการ สคส. และ สกมช. ในโอกาสตรวจประเมิน แนะนำการประเมินดัชนีชี้วัด ระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์กลางของประเทศ


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 , 13:47:20     (อ่าน 73 ครั้ง)            วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหาร ใน คณะกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) และ พลอากาศตรี เฉลิมชัย วงษ์เกตุ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) พร้อมด้วยผู้แทน สคส. และผู้แทน สกมช. ซึ่งเดินทางมาตรวจประเมินและให้คำแนะนำการประเมินดัชนีชี้วัดระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์กลางของประเทศ (National Cybersecurity Rating Index: NCRI) และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในวันนี้ ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี 2

         ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการประชุมรับตรวจ โดย พลอากาศตรี เฉลิมชัย วงษ์เกตุ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ สกมช. นายประสงค์ รุ่งแสง ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สคส. นายกิตตินันท์ ศรีมงคล ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สคส. นำเสนอผลการตรวจประเมินและให้คำแนะนำต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามลำดับ โอกาสนี้ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก รองคณบดี รองผู้อำนวยการสำนัก และผู้บริหารหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมรับฟังรายงานผลการตรวจประเมินและรับฟังคำแนะนำจาก สกมช. และ สคส. ด้วย

          การประเมินดัชนีวัดระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Rating Index) เป็นการดำเนินการเพื่อให้หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศและหน่วยงานภาครัฐ ดำเนินการประเมินระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ได้ด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ ผ่านระบบตรวจประเมินทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งส่งผลทำให้ความเสี่ยงจากภัยไซเบอร์ที่มีต่อหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศและหน่วยงานภาครัฐลดลง และสามารถยกระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
SDG Hashtag : #SDG1 #SDG16

Tag อื่นๆ :