มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
มอบ.หนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้กับ 4 อปท.


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 , 18:50:02     (อ่าน 53 ครั้ง)                     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มอบ.) โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2567 พร้อมรับฟังการรายงานผลการดำเนินโครงการ เพื่อพัฒนาพื้นที่ตามกรอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ประจำปี 2567ร่วมกับ 4 อปท. โดยรอบมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย เทศบาลตำบลเมืองศรีไค เทศบาลตำบลธาตุ เทศบาลตำบลคำขวาง และองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ โดยมี อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ นำเสนอต่อที่ประชุม ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานบริหารงานวิจัยฯ ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี 2 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา   

          ในส่วนของการรายงานผลการดำเนินโครงการซึ่งแบ่งเป็น 5 แผนงาน ประกอบด้วย

          1. แผนงานบริการวิชาการเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน จำนวน 2 โครงการ ได้แก่  โครงการการบริหารและจัดการหนี้สินในครัวเรือน (จดแล้วไม่จน) รุ่นที่ 2 และโครงการการเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรในการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

          2. แผนงานบริการวิชาการเพื่อสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีเน้นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs) ที่มีสภาวะที่ควบคุมได้ จำนวน 1 โครงการ  ได้แก่ โครงการการพัฒนาระบบสุขภาพต้นทุนต่ำของคนในชุมชน เพื่อการส่งเสริมสุขภาพการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อเรื้อรังในชุมชนรอบมหาวิทยาลัย

          3. แผนงานบริการวิชาการเพื่อสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 โครงการ ได้แก่  โครงการธนาคารขยะในชุมชน   โครงการการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ โครงการปรับปรุงและตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาบาดาล เพื่อการอุปโภคบริโภคของชุมชน

          4. แผนงานบริการวิชาการเพื่อสนับสนุนการสร้างหรือพัฒนาที่พักอาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการออกแบบปรับปรุงบ้านพักอาศัยที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงวัย

          5. แผนงานการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

          ทั้งนี้ ผู้บริหาร 4 อปท.ได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนฯ ในการดำเนินโครงการต่อเนื่องร่วมกัน เพื่อพัฒนาชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีต่อชุมชน พร้อมกำหนดประชุมร่วมกันเพื่อเสนอโครงการ สอดคล้องกับ SDG11 คือ ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว