มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายฉลองปิดโครงการวิจัย การขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน อำเภอโขงเจียม


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 7 กรกฎาคม 2567 , 23:20:10     (อ่าน 414 ครั้ง)  ม.อุบลฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายฉลองปิดโครงการวิจัย

การขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน อำเภอโขงเจียม

-----------------------------

         มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง  จุฑาเกตุ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม นำทีมนักวิจัย ภายใต้โครงการวิจัย “การขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี” โดยกองทุนส่งเสริมแผนงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(ววน.) และหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)เพื่อบริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจที่ 4 ขับเคลื่อนพันธกิจที่ 4 ของมหาวิทยาลัย “ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอีสานใต้อย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ” จัดกิจกรรมฉลองปิดโครงการวิจัยร่วมกับภาคีเครือข่ายอำเภอโขงเจียมทอดผ้าป่าสามัคคี และจัดกิจกรรมทุนทางวัฒนธรรมผ่านการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายท้องถิ่นและชุมชนอำเภอโขงเจียม และการเสวนา “มองหน้าแลหลัง โขงเจียม” เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคมค 2567 ณ วัดโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

           ศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และหัวหน้าโครงการวิจัยฯ กล่าวว่า ในนามหัวหน้าโครงการวิจัย ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนอำเภอโขงเจียมตลอดจนภาคีเครือข่ายศิลปิน ช่างฝีมือท้องถิ่น ผู้สืบทอดทางวัฒนธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจเอกชนอำเภอโขงเจียม ที่ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุน และขาดไม่ได้เลยคือทีมนักวิจัยจากคณะบริหารศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนักวิชาการอิสระ ที่เสียสละทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจลงพื้นที่สร้างการมีส่วนร่วมในการทำงานของภาคีทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาพื้นที่อำเภอโขงเจียม การจัดทำระบบฐานข้อมูลแผนที่ทางวัฒนธรรมในด้านต่าง ๆ การพัฒนาผู้ประกอบการวัฒนธรรม การสร้างพื้นที่วัฒนธรรมอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาเรื่องเล่า การพัฒนาการท่องเที่ยวเสมือนจริงสำหรับอำเภอโขงเจียม การออกแบบธีมบนฐานอัตลักษณ์โขงเจียมเพื่อนำไปสู่ต้นแบบการสร้างแบรนด์ และการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แบรนด์เมืองโขงเจียมอย่างมีส่วนร่วมจนประสบความสำเร็จบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่โครงการวิจัยกำหนดไว้และเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนโดยทั่วกัน

           ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จึงเป็นกิจกรรมฉลองปิดโครงการวิจัย “การขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี” โดยช่วงเช้าเป็นกิจกรรมความร่วมกับภาคีเครือข่ายอำเภอโขงเจียมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อแสดงมุทิตาจิตต่ออดีตรองเจ้าคณะอำเภอโขงเจียม และอดีตเจ้าอาวาสวัดโขงเจียม เพื่อจัดหาทุนทรัพย์สร้างสถูปเจดีย์บรรจุอัฐิ พระสมุห์คนอง  ปภสฺสโร อดีตรองเจ้าคณะอำเภอโขงเจียม อดีตเจ้าอาวาสวัดโขงเจียม ในการนี้ ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนอำเภอโขงเจียม ยังพร้อมใจกันกำหนดจัดกิจกรรมเพื่อแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าวัฒนธรรมของชุมชนการจัดแสดงแผนที่วัฒนธรรมโขงเจียม แผนที่ปลาอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี การจัดแสดงสาธิตผลงานการพัฒนาการท่องเสมือนจริง Virtual Tour ผาแต้ม 360 องศา จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่นักท่องเที่ยวสามารถรับชม“ผาแต้มเสมือนจริง 360 องศา” ได้ที่ https://khongchiam.ubu.ac.th/vt/ ทั้งนี้ เพื่อสร้างการตระหนักรู้และสำนึกรักษ์ท้องถิ่น ในการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมผ่านการศึกษาภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์(ภาพเขียนสีผาแต้ม)และการเสวนา “มองหน้าแลหลัง โขงเจียม”และในช่วงเย็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย  อันพิมพ์ คณบดีคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายอำเภอโขงเจียม ประกอบด้วย กิจกรรมบริการทางวัฒนธรรมพาแลง การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน การฟ้อนรำ จากโรงเรียนบ้านด่านการแสดงโปงลางเพชรผาแต้ม จากโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม และปิดท้ายด้วยการแสดงรำวง 2 ยุค(สาวน้อยสองสี) เพื่อสร้างความรักสามัคคีในหมู่คณะและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนอำเภอโขงเจียมสร้างสุขสนุกสนาน รอยยิ้ม และความประทับใจเป็นอย่างยิ่งโดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารุณี  พุ่มแก้วอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้แทนศูนย์ศึกษาอินเดีย ม.อุบลฯ นำนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากประเทศอินเดีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศอินโดนีเซีย และสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการสืบสานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกับชาวอำเภอโขงเจียม พร้อมทั้งเยี่ยมเยือนสถานที่สำคัญต่าง ๆ ในอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี           

          สำหรับการเสวนา “มองหน้าแลหลัง โขงเจียม” ครั้งนี้ นำทีมเสวนาโดย ศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และหัวหน้าโครงการวิจัยฯ นางรัตดาวรรณ์  แสนโยธะกะรองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี พ.ต.อ.รัชพล  เสริมศรัณย์ ผกก.สภอ.โขงเจียม นายปัญญา  แด้อ้น ปลัดอำเภอโขงเจียม นางหนูผาด  พุฒพิมพ์ ประธานสภาวัฒนธรรมโขงเจียม นางจินตนา  กอมณี รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม นายปาณัท  เหล็กเพชร ผู้ประกอบการ และนายรติกรณ์  แก้วกัญญา กำนันตำบลโขงเจียม ให้เกียรติร่วมวงเสวนา และ ดร.สายรุ้ง  ดินโคกสูง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการต่างประเทศ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ดำเนินการเสวนา โดยมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และรับฟังความเห็นของทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนผลักดัน และสนับสนุนภูมิปัญญาเพื่อส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง เศรษฐกิจชุมชนในอำเภอโขงเจียมและร่วมกันสร้างการตระหนักรู้คุณค่าวัฒนธรรมและสานึกรักษ์ท้องถิ่นผ่านการพัฒนาการท่องเที่ยวเสมือนจริงอำเภอโขงเจียมให้มั่นคงและยังยืนในอนาคตต่อไป           

ประมวลภาพกิจกรรม https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1AGI4bK3sPlRoIMHbTjLGPfu2_uGecZ0S

-------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :