มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
มอบ. จัดอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพ ภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA (รุ่น 2)


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 , 10:11:18     (อ่าน 58 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA (รุ่น 2) โอกาสนี้ ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม พร้อมนี้ รับเกียรติจากผู้ทรงวุฒิที่มากความรู้และประสบการณ์การตรงจากตรวจประเมินฯ ตามเกณฑ์ AUN-QA ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการจัดการหลักสูตรที่มุ่งเน้น OBE จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 4 ท่าน ร่วมเป็นวิทยกร ได้แก่ รศ.พญ.กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง TQA Assessor ,ผู้ประเมินหลักสูตร AUN-QA Assessor  และ ทปอ.   ,ผศ.ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี TQA Assessor ,ผู้ประเมินหลักสูตร AUN-QA Assessor  และ ทปอ.    ,รศ.ดร.วันดี สุทธรังษี ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ประสบการณ์ – ผู้ประเมินหลักสูตร AUN-QA ของ ทปอ. และวิทยากรบรรยาย OBE     ,ผศ.ดร.กวินพัฒน์ สิริกานติโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร ผู้ประเมินหลักสูตร AUN-QA ของ ทปอ. และวิทยากรบรรยาย OBE ในระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2567 ณ อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์
 
             ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ได้กำหนดเป้าประสงค์การพัฒนาการจัดการศึกษาเข้าสู่ระดับสากลหรือระดับนานาชาติ และได้มีนโยบายให้ทุกหลักสูตรดำเนินการประกันคุณภาพภายในตามเกณฑ์ AUN-QA ตั้งปีการศึกษา 2565 เป็นไปต้นมา ดังนั้น กองแผนงาน จัด โครงการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA (รุ่น 2) เพื่อพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ให้มีความเข้าใจในการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้น Outcome based education, OBE ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัย ในอนาคต การอบรมครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้บริหารและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากบุคลากรภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 65 คน ในการอบรมครั้งนี้ โดยร่วมอบรมผู้ประเมินฯ 42 คน และร่วมสังเกตการณ์ 23 คนSDG Hashtag : #SDG4