มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 , 11:36:17     (อ่าน 168 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฯ กล่าวเปิดการประชุม และ ศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวถึงบทบาทของศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อที่ประชุม เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมพรหมราชวงศา  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

         การประชุม จัดให้มี การรายงานภาพรวม ป่าชุมชนของอำเภอเหล่าเสือโก้ก โดย นายอำเภอเหล่าเสือโก้ก การบรรยาย“สร้างมูลค่าให้ป่า เพื่อพัฒนาชุมชน” (พระราชดำรัส ร.๙  “ทรัพยากรท้องถิ่น คือ กุญแจสำคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืน”) โดย ดร.อานนท์ เอื้อตระกูล ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ด้านเห็ด ของสหประชาชาติ ประจำภาคพื้นเอเซียและอาฟริกา พ.ศ.2524 - 2548      การเปิดศูนย์ชีวภาพของท้องถิ่น โดย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน จ.อุบลราชธานี แนวทางการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. โดย นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ(ผ่านระบบออนไลน์จากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ กรุงเทพมหานคร)

        ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงาน การสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ภายใต้ 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา อันจะนำไปสู่ประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างยั่งยืน การประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุมซึ่งประกอบไปด้วย นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ในพื้นที่ของอำเภอเหล่าเสือโก้ก จำนวนทั้งสิ้น 60 คน

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นั้นได้ร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราช ดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 โดยได้สมัครเข้าร่วมเป็นหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริ แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตให้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยตลอดเวลาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินโครงการศึกษาความหลากหลาย รวบรวม พรรณไม้ และทรัพยากรในบริเวณมหาวิทยาลัยและพื้นที่ใกล้เคียง โดยทำการศึกษา สำรวจข้อมูลทรัพยากร จัดกิจกรรมสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืช และเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและเผยแพร่ จัดทำฐานข้อมูลของพรรณพืช พันธุ์สัตว์และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ประจำท้องถิ่น ซึ่งจะนำไปสู่การสนับสนุนการเรียนการสอน บริการวิชาการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ รวมไปถึงนำไปสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนทั่วไป สร้างจิตสำนึก รัก หวงแหน และตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย และเริ่มมีการดำเนินงานโดยการจัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมดำเนินงานต่าง ๆ
SDG Hashtag : #SDG1 #SDG11

Tag อื่นๆ :