มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เยี่ยมชมงานวิจัยทุนวัฒนธรรม อ.เขมราฐ Soft Power เศรษฐกิจชุมชน เชื่อมต่อ Generation ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมให้เกิดรายได้แก่ชุมชน


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 , 14:30:33     (อ่าน 142 ครั้ง)              เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร และนักวิจัย ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์(พิเศษ)จอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมชมพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ทุนวัฒนธรรม อำเภอเขมราฐ โครงการวิจัยการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและศักยภาพในการแข่งขันสำหรับชุมชนทุนทางวัฒนธรรม อ.เขมราฐ และ อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี พร้อมชื่นชมงานวิจัยทุนวัฒนธรรม Soft Power สร้างเศรษฐกิจชุมชนเชื่อมต่อ Generation อนุรักษ์-ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมให้เกิดรายได้ต่อชุมชนโดยเข้าเยี่ยมชม 2 พื้นที่ ได้แก่

        เฮือนชูฮัก ทีมนักวิจัยเข้าไปช่วยในเรื่องการออกแบบลายผ้าที่เป็นลายเอกลักษณ์ของอำเภอเขมราฐ การพัฒนาลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มรายได้และเพิ่มช่องทางการจำหน่าย

        โรงแรมสุขสงวน-ถนนคนเดิน  ทีมนักวิจัยเข้าไปช่วยในเรื่องการพัฒนาเมนูอาหารจากผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น และพัฒนาขนมที่เป็นลายอัตลักษณ์ของอำเภอเขมราฐ

              มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการสนับสนุนและดำเนิน โครงการวิจัยการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและศักยภาพนการแข่งขันสำหรับชุมชนทุนทางวัฒนธรรม อ. เขมราฐ และอ.นาตาล จ.อุบลราชธานี ภายใต้กรอบวิจัย “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น” (แทร็คต่อยอด Advance Track) ประจำปีงบประมาณ 2566 จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)  โดยมีพื้นที่ดำเนินงาน คือ อำเภอนาตาล และ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี และมีระยะเวลาการดำเนินการระหว่างเดือนเมษายน 2566 ถึงเดือนกันยายน 2567

              ทั้งนี้ ทีมนักวิจัยมีจุดเน้นของโครงการวิจัยฯ ในการนำทุนวัฒนธรรม ซึ่งเป็น soft power มาทำการสร้างเศรษฐกิจชุมชน สร้างการเชื่อมต่อระหว่าง generation ให้เกิดการอนุรักษ์วัฒนธรรม ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมให้เกิดรายได้ต่อผู้ถือครองทุนวัฒนธรรม และนำเอาความรู้ และการประสบความสำเร็จในพื้นที่ อ. เขมราฐ มาประยุกต์ และต่อยอดในพื้นที่ อ.นาตาล ซึ่งมีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่คล้ายคลึงกัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมสนับสนุนยกระดับผลงานวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจและสังคม

เพลิน  วิชัยวงศ์  นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว 
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :