มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดอุบล ติดตามโครงการความร่วมมือเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 , 16:15:58     (อ่าน 96 ครั้ง)            วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการภายหลังได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลง MOU เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และประสานความร่วมมือให้เกิดการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตให้กับสถานบันการศึกษาและบุคลากรในสังกัด ได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี รวมถึงการร่วมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านการทุจริตศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี นำ คณะผู้บริหาร บุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ และนำชมการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่มีการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ และวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
 
          โดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา วัยใส ใจสะอาด “Youngster with Good Heart” เพื่อให้นักศึกษามีศีลธรรม คุณธรรม และจรรยาอันดีงามในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง มีค วามเพียร มุ่งมั่น มานะ และบากบั่น มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ ละมีจิตสำนึก เรียนรู้วิถีวิไทยและวิถีท้องถิ่นรวมถึงรู้คุณค่ารักษ์ความเป็นไทยและภูมิปัญญาไทย ผ่านจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่มีการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ในวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 1013 001 พลวัตสังคมไทย พลเมืองและกระบวนการยุติธรรมไทย ,2300 115 การจัดการความขัดแย้งอย่างสันติในฐานะพลเมือง ,1703 110 ทักษะการเงินในชีวิต ประจำวัน วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 2100 101 กฎหมายในชีวิตประจำวัน ,1708 200 เศรษฐกิจพอเพียงSDG Hashtag : #SDG1 #SDG16