มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
นักเรียนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คว้ารางวัล การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2566


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 26 พฤษภาคม 2567 , 19:39:26     (อ่าน 620 ครั้ง)  นักเรียนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คว้ารางวัล “การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2566”

------------------------------------

           ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่เข้าร่วม “การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2566” และได้รับรางวัล 4 สาขา ได้แก่ สาขาฟิสิกส์ สาขาเคมี สาขาดาราศาสตร์(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) และสาขาชีววิทยา ดังนี้

           สาขาฟิสิกส์ ได้แก่ นายอัครภณ  ครองยุทธ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จาก “การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 23” (The 23rd Thailand Physics Olympiad) ภายใต้ “การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2566” โดยมี นายจิตกร  ผลโยญ และนายสายชล  พิมพ์มงคล อาจารย์ผู้ควบคุมทีม นายต่อศักดิ์  วิริยะศักดิ์ไพศาล ครูสังเกตการณ์นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน เมื่อวันที่ 13 - 18 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร          

           สาขาเคมี ได้แก่ นายณัฐวิชญ์  สุภักดิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร และนายธนเดช  เจริญวงศ์ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ จาก “การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20” (The 20th Thailand Chemistry Olympiad (TChO20) ภายใต้ “การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2566” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑามาส  จิตต์เจริญ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชนาพร  พิจารณ์ อาจารย์ผู้ควบคุมทีม นายพงษ์ศักดิ์  ดอกทอง ครูสังเกตการณ์ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน เมื่อวันที่  13 – 17 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

           สาขาดาราศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) ได้แก่ เด็กหญิงญาดา  ดาราช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช และเด็กหญิงกชพร  อุรโสภณ โรงเรียนเวตวันวิทยา ที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณประกาศจาก “การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21” (The 21stThailand Astronomy Olympiad) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภายใต้ “การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2566” โดยมี นายจันทร์เพ็ง  อังฉกรรจ์ และนายอนุตร  สังฆะ อาจารย์ผู้ควบคุมทีม นายสายชล  พิมพ์มงคล และนางสาวกรสุดา  ประเสริฐสุข ครูสังเกตการณ์ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน เมื่อวันที่ 5 - 10 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม

           สาขาชีววิทยา ได้แก่ นางสาวณัฐชยา  รัตนโศล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน นางสาวปวีณ์กร  ลุสมบัติ นายฐปนรรฆ์  เทพสุวรรณ นายสิปปกร  ปิยะประสิทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร นางสาวกิติญา  ศีลโภไคย โรงเรียนยโสธรพิทยาคม และนางสาวณัฐภัทร  สุมาลุย์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จาก “การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21” ภายใต้ “การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2566” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อทิพย์  กัณฑโชติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญาพร  วันชัย อาจารย์ผู้คุมทีม และนางสาวกรรณิการ์  ประทุมภักดิ์ ครูสังเกตการณ์ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน เมื่อวันที่ 4 - 8 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี  หิรัญพงศ์สินผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ และประธานศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิ ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์(สอวน.) โดยมี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธาน ได้จัดทำโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และในปีการศึกษา 2566 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดโครงการค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนจุดประสงค์ของมูลนิธิ สอวน. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในพื้นที่บริการ 6 จังหวัด ได้แก่ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานีได้รับการพัฒนา ศักยภาพตามความถนัดทั้งด้านทฤษฎีและทักษะด้านปฏิบัติให้สามารถวิเคราะห์และ สังเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนได้ และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์เข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2566 นักเรียนผู้แทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แสดงความสามารถและเป็นผู้แทนศูนย์เข้าร่วมการแข่งขัน พร้อมทั้งได้รับรางวัลเป็นที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง โดยได้รับความร่วมมือจากทีมวิทยากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่จัดการอบรมอย่างเข้มข้น โรงเรียนต้นสังกัดและผู้ปกครองนักเรียนผู้แทนศูนย์ ที่อนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมค่ายและเข้าร่วมการแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีมและครูสังเกตการณ์ที่ทำหน้าที่ในการนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2566จนประสบความสำเร็จและสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2565-2569)ในการให้บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างคุณค่าแก่สังคมและสร้างรายได้แก่องค์กรในนามประธานศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

 

           นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่นักเรียนผู้แทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมทั้งอาจารย์ผู้ควบคุมทีมและครูสังเกตการณ์ที่ร่วมแรงร่วมใจในการสร้างชื่อเสียงมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนและยังเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชน ตลอดจนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติในอนาคตต่อไป

------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ข่าว/ศูนย์ สอวน.ม.อุบลฯ
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :