มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ผลงานทีมนักวิจัย ม.อุบลฯ ช่วยแก้ปัญหาครัวเรือนยากจนอำนาจเจริญ ผ่านวิจัยห่วงโซ่คุณค่าสมุนไพรและอาหารปลอดภัย


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 22 มีนาคม 2567 , 21:44:02     (อ่าน 255 ครั้ง)            ทีมวิจัยโครงการวิจัยห่วงโซ่คุณค่าสมุนไพรและอาหารปลอดภัย อำนาจเจริญ ภายใต้โครงการแก้ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำอำนาจเจริญ ระยะที่ 4 โดยการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับท้องที่ (บพท.) จัดงานมหกรรมอาหารเมืองสมุนไพร “ฮ่วมกินพาแลง เบิ่งแยงเมืองอำนาจ” ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงาน โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย อันพิมพ์ คณบดีคณะบริหารศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะณัฐ สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ ร่วมเป็นเกียรติในงาน ในงานจัดให้มีการแสดงสินค้าและบริการ จากผลผลิตของงานวิจัย และกิจกรรม Chef Table การสร้างสรรค์เมนูอาหารพื้นบ้านอำนาจเจริญ โดยเชฟระดับประเทศในอำนาจเจริญ 6 ร้าน และกิจกรรมการแสดง เป็นต้น ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ประชาชน คนจนเป้าหมาย เข้าร่วมงานจำนวน 350 คน ณ โรงแรมฝ้ายขิด อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา

            ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์  น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวชื่นชมทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการดำเนินงานวิจัยฯ ดังกล่าว พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์และแชร์ไอเดีย องค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาเมืองสมุนไพรร่วมกัน อำนาจเจริญถือว่าเป็นจังหวัดที่มีของดีด้านสมุนไพรที่โดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นด้านพืชพันธุ์สมุนไพรหายาก มีหมอพื้นบ้าน องค์ความรู้ด้านตำรับยา การมีพื้นที่แปลงปลูกอินทรีย์ ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา การใช้ระบบส่งเสริมด้านการเกษตรและการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดและส่งเสริมตลาดออนไลน์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง รวมถึงสร้างแรงจูงใจด้านมูลค่าส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกรหันมาปลูกและผลิตสินค้าเพื่อสร้างรายได้ และขยายผลเชื่อมโยงไปสู่ การแก้ไขปัญหาความยากจนได้อีกด้วย

           ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม หัวหน้าโครงการวิจัยฯ กล่าวว่า งาน มหกรรมเมืองสมุนไพร อำนาจเจริญ “ฮ่วมกินพาแลง เพิ่งแยงเมืองอำนาจ” เป็นกิจกรรมสำคัญของโครงการวิจัยห่วงโซ่คุณค่าสมุนไพรและอาหารปลอดภัย อำนาจเจริญ ซึ่งมีทีมนักวิจัยอาจารย์จาก คณะบริหารศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับผิดชอบโครงการ โดยดำเนินงานภายใต้ ชุดโครงการวิจัย การวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดอำนาจเจริญ ระยะที่ 4 โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการสนับสนุนทุนการวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ หรือ บพท. ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2563 การจัดงาน มหกรรมเมืองสมุนไพร อำนาจเจริญ “ฮ่วมกินพาแลง เพิ่งแยงเมืองอำนาจ” เป็นการประชาสัมพันธ์นวัตกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับพื้นที่ ทั้งนวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมที่เกิดจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน โดยจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นหนึ่งในเมืองสมุนไพร สร้างมาตรฐานเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงกับการพัฒนาสมุนไพรตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำของอุตสาหกรรมสมุนไพร โครงการวิจัยได้ดำเนินงานส่งเสริมการปลูกสมุนไพรภายใต้แนวคิดการจัดการธุรกิจที่ เรียกว่า “ห่วงโซ่คุณค่า” ให้ครัวเรือนยากจนเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม ดังกล่าว ร่วมมือกับภาคีขบวนองค์กรชุมชน วิสาหกิจชุมชน ผู้นำชุมชน อปท.ในพื้นที่และนักวิจัย พื้นที่อาสาสมัคร ร่วมเป็นผู้นำพาให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมในการปลูก ตัดแต่ง แปรรูป จนถึงการขาย ซึ่งนักวิจัยของโครงการได้เริ่มนำพากลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ใน ข้อของโซ่ทุกโซ่ จนได้ผลผลิตเช่น ตะไคร้ ข่า ไข่ไก่ ไก่เนื้อ เครื่องจักสานอย่างง่าย ปุ๋ยหมักผักพื้นบ้าน เพื่อจำหน่ายในชุมชนและส่งขายผ่านผู้ประกอบการท้องถิ่นไปยังตลาดกลางค้าส่ง นอกจากนั้นได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ปลายทางเพื่อให้เกิดยอดขายในวงกว้างอันจะเหนี่ยวนำ ให้ต้องผลิตวัตถุดิบสมุนไพรในพื้นที่เพื่อแปรรูปได้ อีกด้วย

                                                                              เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
Tag อื่นๆ :