มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ จัดมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมและผลงาน Startup อุบลราชธานี 2024 (RISE2024)


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 20 มีนาคม 2567 , 11:12:19     (อ่าน 587 ครั้ง)  ม.อุบลฯ จัดมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรม

และผลงาน Startup อุบลราชธานี 2024 (RISE2024)

---------------------------------------------

           มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ จัดงาน “มหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรม และผลงาน Startup อุบลราชธานี 2024” UBU Research & Innovations Expo 2024 หรือเรียกว่า RISE 2024 ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2567 ณ ลานลูกยางลิ่วลม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายสำเริง  ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ และสร้างความตระหนักในการวิจัยพัฒนาในหมู่ภาคเอกชน ทั้งนี้ เพื่อนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ในงานจัดให้มีการแสดงผลงานวิจัยที่พร้อมใช้งานในเชิงพาณิชย์ การออกร้านจำหน่ายสินค้านวัตกรรมของผู้ประกอบการ ภายใต้การบ่มเพาะและการพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากโรงงานต้นแบบ ในงานจัดให้มีการบรรยายพิเศษ 4 วิทยากรชื่อดัง และการแสดงบนเวทีตลอดการจัดงาน

          รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า การจัดงาน “มหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรม และผลงาน Startup อุบลราชธานี หรือชื่อย่อว่างาน RISE”เป็นงานที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยมีเป้าหมายเพื่อการต่อยอดผลงานวิจัยที่มีความพร้อม และมีศักยภาพให้สามารถใช้งานได้ในเชิงพาณิชย์ เพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ Startup SMEs และอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร และจังหวัดศรีสะเกษ รวมทั้งผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ใกล้เคียง โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยังทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมการแก้ปัญหา การพัฒนา และการยกระดับผู้ประกอบการและอุตสาหกรรม ผ่านกลไกการสร้างและบ่มเพาะธุรกิจใหม่ ตลอดจนการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา การเป็นพี่เลี้ยงทางธุรกิจ การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และการบริการผลิตโดยโรงงานต้นแบบ การทำงานอาศัยฐานการวิจัย นวัตกรรม และองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยเป็นเครื่องมือในการทำงาน ภายใต้แนวคิด TOTAL INNOVATION SOLUTIONS”เพื่อสร้างความเข้มแข็งและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการ และเศรษฐกิจในพื้นที่ต่อไป

ประมวลภาพกิจกรรม https://drive.google.com/drive/folders/1OfI94wFFrPk87wtFfHQo_BRjJsEfFIy9

-----------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :