มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
หลักสูตรศึกษาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เสริมจิตวิญญาณความเป็นครู ก่อนสำเร็จการศึกษา โดย ครูไอซ์ อ.ดำเกิง มุ่งธัญญา


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 19 มีนาคม 2567 , 15:52:58     (อ่าน 183 ครั้ง)            วันที่ 18 มีนาคม 2567 ณ โรงละคร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย หลักสูตรศึกษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุรศักดิ์ คำคง คณบดีคณะศิลปศาสตร์  เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และ อาจารย์พัน พงษ์ผล อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเอกดนตรีศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โอกาสนี้ ทางหลักสูตรได้เชิญวิทยากร ร่วมบรรยายเพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักรู้ถึงหน้าที่และการครองตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดย ครูดำเกิง มุ่งธัญญา หรือ ครูไอซ์ ปัจจุบันสอนวิชาภาษาอังกฤษ ที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นผู้พิการ ตาบอดทั้ง 2 ข้าง แต่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นครู กระทั่งจบการศึกษาคณะครุศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ขั้นสูง และยังได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกิจกรรมรุ่นน้องอำลารุ่นพี่ Byenior เพื่อแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 อีกด้วย
 
          รศ.ดร.สุรศักดิ์ คำคง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวว่า จะเห็นได้ว่าครู เป็นวิชาชีพชั้นสูง ที่ดำรงบทบาท และรับผิดชอบหน้าที่ใหญ่หลวง ตามที่สังคมคาดหวังไว้หลายประการ กล่าวคือ เป็นผู้ยกระดับจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ เป็นผู้นำทางปัญญาให้แก่ชุมชน เป็นผู้สร้างสรรค์ และถ่ายทอดความรู้ รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่อนุชนรุ่นต่อไป ดังนั้น จึงมีการจัดกิจกรรมในวันนี้ขึ้น โดย คณะศิลปศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักศึกษาของเราทุกคน ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาออกไปประกอบวิชาชีพครู จะเกิดความศรัทธา ความภาคภูมิใจ และตระหนักรู้ถึงคุณค่า ของการเป็น ผู้สร้างสรรค์ ผู้ถ่ายทอดความรู้ และผู้ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้เรียนต่อไปSDG Hashtag : #SDG4