มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ทีมนักวิจัย ม.อุบลฯ ยกระดับมูลค่าเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านคันท่าเกวียน ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 3 มีนาคม 2567 , 20:14:13     (อ่าน 373 ครั้ง)   ทีมนักวิจัย ม.อุบลฯ ยกระดับมูลค่าเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

บ้านคันท่าเกวียน ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

-----------------------------------------

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยทีมนักวิจัยโครงการวิจัยย่อย “การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเสมือนจริงเพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรมและเศรษฐกิจชุมชน อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี” พร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่ภายใต้โครงการวิจัย“การขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี” เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับมูลค่าเศรษฐกิจของเศรษฐกิจฐานราก โดยมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และองค์กรชุมชนรายเดิมและรายใหม่ การพัฒนานวัตกรรมที่เป็นกลไกหรือระบบที่ส่งเสริมและการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากที่ใช้ได้จริง ระหว่างวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ณ บ้านคันท่าเกวียน ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

          ดร.สมปอง  เวฬุวนาธร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์ หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย “การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเสมือนจริงเพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรมและเศรษฐกิจชุมชน อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี” กล่าวว่า สำหรับการลงพื้นที่ของทีมวิจัยครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนท้องถิ่นในพื้นที่ และการสร้างเครือข่ายบุคลากรในพื้นที่ที่มีบทบาทและความสามารถในการประยุกต์ใช้หรือถ่ายทอดองค์ความรู้ ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวการพัฒนาธุรกิจขนาดย่อย (SMEs) และองค์กรชุมชนรายเดิมและรายใหม่ ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการจัดกิจกรรม “ลานกางเต็นท์ลุงสมานแคมป์ปิ้ง และกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้กลุ่มทอผ้าฝ้ายสายใยโขงบ้านคันท่าเกวียน ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี”ให้เข้าถึงนักท่องเที่ยวและกลุ่มเป้าหมายที่รักในธรรมชาติได้รับทราบข้อมูลโดยทั่วกัน

           ทีมนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้นำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเป็นการยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทายและปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ให้พึ่งพาตนเองได้และมีการกระจายรายได้สู่ชุมชน/ท้องถิ่นมากขึ้น โดยเริ่มจากกิจกรรมลานกางเต็นท์ลุงสมานแคมป์ปิ้งริมฝังแม่น้ำโขง โดย คุณลุงสมาน  นาป่ง เจ้าของกิจกรรมลานกางเต็นท์ลุงสมานแคมป์ปิ้งริมฝังแม่น้ำโขง ทำหน้าที่แนะนำแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติล่องเรือสองริมโขง ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวทุกคนก่อนล่องเรือต้องสวมใส่เสื้อชูชีพที่จัดเตรียมไว้บริการ(ฟรี) เพื่อความปลอดภัยตลอดกิจกรรมชื่นชมความงามของแหล่งธรรมชาติสองริมโขง ชมโง่นลกไก่ โง่นแฮด แก่งหูซัน ซาวพันโบก(ภาพเหมือนโครงกระดูกไดโนเสาร์ รูปหัวใจ สะพานหิน)หาดคันขาว(ประวัติศาสตร์หินเลข)หาดถ้ำแซะ/คันท่าเอิ้น(สปป.ลาว) คันมารอ และโง่นคันมาค้าง จากนั้น เป็นกิจกรรม ชม ชิม ช้อป สินค้าผ้าฝ้ายกลุ่มทอผ้าฝ้ายสายใยโขง ชมกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้ การเก็บฝ้ายริมโขง ขั้นตอนการย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกไม้ และการสร้างลวดลายปลาอีตู๋ด้วยการทอเส้นฝ้าย ด้วยวิธีการเก็บขิดเป็นลายมัจฉาล่องโขง ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของนักวิจัยโครงการวิจัยการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยการสนับสนุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และสมาชิกกลุ่มทอผ้าฝ้ายสายใยโขง บ้านคันท่าเกวียนตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ที่ต้องการสื่อถึงวัฒนธรรมของวิถีชีวิตริมแม่น้ำโขงที่ปลูกฝ้ายและทำประมงสืบมา ปิดท้ายด้วยกิจกรรมปิ้งย่างริมโขง ชิมอาหารพื้นบ้านที่แสนอร่อย และพักผ่อนริมโขง ณ ลานกางเต็นท์ลุงสมานแคมป์ปิ้ง

           สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณลุงสมาน  นาป่ง กิจกรรมลานกางเต็นท์ลุงสมานแคมป์ปิ้งริมฝั่งแม่น้ำโขง และกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้กลุ่มทอผ้าฝ้ายสายใยโขงบ้านคันท่าเกวียน ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ 083-3767244  

-------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :