มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
น.ศ. หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร ม.อุบลฯ ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 1 มีนาคม 2567 , 17:07:28     (อ่าน 1,363 ครั้ง)  น.ศ. หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร ม.อุบลฯ ชนะเลิศ

การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1

-------------------------------------

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าร่วม “การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ครั้งที่ 1เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 150 คน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ เลี้ยงพาณิชย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิด รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  เพียยุระคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประธานพิธีปิดและมอบรางวัลการแข่งขัน และผู้ช่วยศาสตราจารย์พราวพรรณ  พลบุญ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก และประธานคณะกรรมการบริหารวิชาเอก ภาษาญี่ปุ่น กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาได้พัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น ทักษะการเรียนรู้นอกชั้นเรียนและนอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาได้พัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นแล้ว ยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพ และเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน และผู้เข้าร่วมการแข่งขันยังเก็บเกี่ยวนำประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการใช้ชีวิตได้ รวมทั้งทางด้านการใช้ทักษะภาษาญี่ปุ่นในการประกอบอาชีพได้  

โดยผลการแข่งขันโครงการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566 ปรากฏว่า นักศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัล ดังนี้

ประเภทที่ 1 การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น

          รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวพัชรี  บุญยง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายธนวัฒน์  โสดา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวฐิตารีย์  ยวงเงิน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเภทที่ 2 การแปลภาษา ไทย-ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น-ไทย

          รองชนะเลิศ อันดับ ได้แก่ นายวีระพล  คงศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          สำหรับการเรียนในสาขาภาษาญี่ปุ่นนั้น นักศึกษาส่วนใหญ่ที่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาจากชั้นมัธยมศึกษาจะสามารถเข้าใจการเรียนได้อย่างไม่ซับซ้อน เนื่องจากในการเรียนการสอนจะมีทั้งหลักภาษา การแปลภาษา ไปจนถึงการเรียนรู้วัฒนธรรม เมื่อเรียนจบแล้วศิษย์เก่าสาขาญี่ปุ่นสามารถเข้าทำงานด้วยเงินเดือนเริ่มต้น 25,000 บาท หรือหากมีระดับผลของการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 หรือ N1 ที่ดีจะมีผลต่อการพิจารณาให้ได้รับเงินเดือนประมาณ 50,000 – 60,000 บาท ซึ่งผู้ที่เรียนสาขาญี่ปุ่นนั้น สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งอาชีพล่าม หรือพนักงานบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น

           นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่นักศึกษาและคณาจารย์ได้สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเยาวชน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติในอนาคตต่อไป

-------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ข่าว/ภาพ คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :