มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน หารือความร่วมมือ ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 , 11:36:47     (อ่าน 122 ครั้ง)                   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ศาสตราจารย์ทวนทอง จุฑาเกตุ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ประชุมหารือความร่วมมือ กับกรมกิจการเด็กและเยาวชน  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับเกียรติจาก นางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมประชุมหารือในการจัดทำความร่วมมือทางด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม VIP 4 ชั้น 1 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

              ทั้งนี้ ประเด็นการประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการฯ ประกอบด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ปัญหาสถานการณ์ความยากจนในภาพรวมและความยากจนในเด็ก และประเด็นที่น่าห่วงใยของเด็กและเยาวชนไทย สถานการณ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดอุบลราชธานี,การหารือแนวทางจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ และความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด เพื่อเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต้นแบบขจัดความยากจนในเด็กและเยาวชน ณ พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี,กรอบระยะเวลาในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ช่องทาง และกลไกการทางานร่วมกัน ได้มีการยกร่าง โดยกำหนดระยะเวลา 4 ปี เพื่อดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ 2567 -2570 ,ความร่วมมือในประเด็นอื่นๆ ได้แก่ การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยฯ นำเสนอแหล่งทุนสนับสนุนโครงการวิจัยตามความต้องการของหน่วยงาน ระดับกรม/กระทรวง พม. (ส่วนกลาง) ความคาดหวังต่อการขับเคลื่อนขยายผล ภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภูมิภาค

              นับเป็นอีกหนึ่งโครงการ ที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แสวงหาความร่วมมือ จากหน่วยการภายนอก เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานด้านงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตามวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคมอย่างแท้จริง

 

ภาพ/ข้อมูลข่าว จาก สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ

และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
SDG Hashtag : #SDG1 #SDG3 #SDG4

Tag อื่นๆ :