มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
วช. จับมือ ม.อุบลฯ และ12 หน่วยงานเครือข่าย พัฒนานักวิจัยและนวัตกรรม ที่มีคุณภาพสูงของประเทศ


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 , 10:12:59     (อ่าน 92 ครั้ง)               มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม โดยความร่วมมือระหว่าง สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และหน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัย 12 แห่ง  โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานพิธีเปิด และแถลงนโยบายในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม : โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) พร้อมลงนามร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ  โดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี เป็นผู้ลงนาม และ ศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ลงนามเป็นพยาน ทั้งนี้ ได้จัดพิธีลงนามผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)  ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร สำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ ห้องประชุม จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์  สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา

            ในส่วนของหน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัย 12 แห่ง ที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ประกอบด้วย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  สภากาชาดไทย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยอุบลราชรานี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  มหาวิทยาลัยนครพนม   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  และวิทยาลัยชุมชนระนอง

          ทั้งนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดย สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ และ 12 หน่วยงานเครือข่าย ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มจำนวนและคุณภาพนักวิจัยให้มีจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์การพัฒนาประเทศในปัจจุบัน และสามารถนำการวิจัยมาประยุกต์สู่การใช้ประโยชน์ในระดับพื้นที่และประเทศ สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ จึงได้จัดทำหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมขึ้น เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยให้แก่นักวิจัยที่อยู่ในระบบวิจัยและนวัตกรรมให้มีความเป็นมืออาชีพซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :