มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ จัดงาน J-UBU Nihonsai 18 th ต้อนรับเลขานุการเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ร่วมแนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่น


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 , 09:59:16     (อ่าน 103 ครั้ง)       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ และรองศาสตราจารย์ดร.สุรศักดิ์ คำคง คณบดีคณะศิลปศาสตร์  ให้การต้อนรับ Mr. UCHIDA Takeshi เลขานุการ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และผู้แทนสถาบันการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเยี่ยมชมงานนิทรรศการญี่ปุ่น ครั้งที่ 18 J-UBU Nihonsai 18th จัดโดย หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ พร้อมทั้งนี้ได้ร่วมแนะแนวทุนการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 17 (The 17th Japan Education Fair) ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวนมาก ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา

     รองศาสตราจารย์ดร.สุรศักดิ์ คำคง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวว่า งานนิทรรศการญี่ปุ่น ครั้งที่ 18 J-UBU Nihonsai 18th จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านกิจกรรม ตลอดจนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นมากขึ้น และเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความสามารถที่เกี่ยวกับภาษา และวัฒนธรรมญี่ปุ่น เสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำ ความกล้าแสดงออก รวมทั้งพบปะและทำกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นร่วมกัน

     ทั้งนี้ หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถและทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการประกอบอาชีพและเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพในการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและญี่ปุ่น คิดเชิงวิเคราะห์และสร้างสรรค์รู้เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีคุณธรรมและจริยธรรมดํารงตน ในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
SDG Hashtag : #SDG4

Tag อื่นๆ :