มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมในโอกาสครบรอบ 14 ปี แห่งการสถาปนา


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 , 09:06:29     (อ่าน 74 ครั้ง)            คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรม วันสถาปนาครบรอบ 14 ปี ในการก่อตั้ง กำหนดวันที่ 10 กุมภาพันธ์ของทุกปี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า นักศึกษาประกอบพิธีสักการะพรพรหม ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป โอกาสนี้ ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย และคณะเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้ด้วย อาทิ ดร.ศิศิรา ดอนสมัคร ผู้ช่วยอธิการฝ่ายวิชาการ  นายแพทย์ประวิ อ่ำพันธุ์ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ผศ.ดร.อุทัย อันพิมพ์ คณบดีคณะบริหารศาสตร์ เป็นต้น ทั้งนี้ได้กำหนดจัดกิจกรรม เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า คณะพยาบาลศาสตร์  เริ่มก่อตั้งในฐานะเป็นองค์กรในกำกับ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 โดยการอนุมัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2552 วันที่ 25 กรกฎาคม 2552 โดยถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อเป็นการ ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพของประเทศและชุมชนและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ ดังนั้น จึงถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปัจจุบัน คณะพยาบาลศาสตร์ครบรอบ 14 ปี มีนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวน 14 รุ่น ,หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 8 รุ่น, หลักสูตรหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม จำนวน 5 รุ่น

          ทั้งนี้ เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของคณะฯ รวมถึงตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการพัฒนาความก้าวหน้าของคณะฯ ต่อไป และเพื่ออนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม รวมถึงเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของของบุคลากรและนักศึกษา และเกิดความรักความสามัคคี ความสุข และความผูกพันต่อองค์กร จึงร่วมกันจัดกิจกรรมวันสถาปนาครบรอบ 14 ปี ขึ้น นอกจากนี้ ยังมีพิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2566 ดังนี้

              ประเภทสายวิชาการ ด้านการเรียนการสอน

                     ได้แก่ นางอังศวีร์ จันทะโคตร       ตำแหน่ง อาจารย์

              ประเภทสายประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ประเภทวิชาชีพเฉพาะ และประเภททั่วไป

                     ได้แก่ นายผดุงเกียรติ  เกียรติผิวนวล ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

          นอกจากนี้ ยังมีการมอบรางวัลการประกวด คลิปสร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อ “NU UBU ยิ่งอยู่ ยิ่งรัก”

ผลการประกวด ดังนี้

              ประเภทอาจารย์บุคลากร  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2

                     นางสาววิชุดาบุญทศตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

              ประเภทนักศึกษารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1

                     นางสาวกมลชนกเกาะประทุมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

              ประเภทศิษย์เก่า รางวัลชนะเลิศเงินรางวัลพร้อมใบประกาศ

                    นางสาวสุธาริณีคงศรีตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

                       

ภาพ/ข่าวโดย : คณะพยาบาลศาสตร์/สื่อสารองค์กร
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :