มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ เปิดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2567 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรแม่นยำสู่เกษตรไทยมูลค่าสูง


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 , 20:04:12     (อ่าน 820 ครั้ง)  ม.อุบลฯ เปิดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2567

  “เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรแม่นยำสู่เกษตรไทยมูลค่าสูง”

------------------------------------

           มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันการศึกษา กระทรวงสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนจัด “งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2567” ครั้งที่ 15 ภายใต้แนวคิด “เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรแม่นยำสู่เกษตรไทยมูลค่าสูง”ระหว่างวันที่ 16 - 25 กุมภาพันธ์ 2567 รวม 10 วัน 10 คืน ณ ลานกิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ดร.จอมขวัญ  กลับบ้านเกาะ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานและมอบโล่เกียรติคุณผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน นายสำเริง  ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ ดร.นรินทร  บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มอบของที่ระลึกและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  แก้วกุลชัย รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงาน “งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2566” ครั้งนี้ เพื่อจัดนิทรรศการแสดงความรู้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม ด้านการเกษตร การแปรรูปสร้างมูลค่า และการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีด้วยสินค้า เกษตรปลอดภัย อีกทั้งยังส่งเสริมการสร้างอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ หรือ start up ให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อเป็นต้นแบบการสร้าง รายได้เพิ่มให้กับนักศึกษาและผู้สนใจ ภายในงานกำหนดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเกษตร การผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจจากภาครัฐและเอกชน เครื่องจักรกลการเกษตร การประกวดไก่พื้นเมือง ควายงามเมืองอุบล การแปรรูปอาหาร การจำหน่ายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับจากกลุ่มเกษตรกรต่าง ๆ จำนวนมากที่มาร่วมออกร้านในการจัดงานครั้งนี้

           ดร.นรินทร  บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับการจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรแม่นยำสู่เกษตรไทยมูลค่าสูง”ครั้งนี้มีรูปแบบการจัดนิทรรศการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและหน่วยงานราชการภายนอกในการจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมีแบ่งพื้นที่จัดงาน 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การจัดอุทยานวิชาการ ผลงานวิจัยเด่นของคณะเกษตรศาสตร์ การจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการการของ 5 ภาควิชาจากคณะเกษตรศาสตร์ และคณะต่าง ๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การจัดนิทรรศการทางวิชาการของหน่วยงานราชการภายนอก ส่วนที่ 2 การจัดนิทรรศการเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทเอกชนรายใหญ่ และ ส่วนที่ 3 พื้นที่แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อย

          นอกจาการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ แล้ว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหน่วยงานที่ร่วมจัดงานได้จัดการอบรมให้กับเกษตรกรและบุคคลทั่วไป เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรและบุคคลทั่วไป ได้แก่ การเสวนาวิชาการของสาขาวิชาต่างๆ เช่น การผลิตวัคซีนและการดูแลสุขภาพไก่พื้นเมือง การผลิตมะเขือเทศเชอรี่เพื่อเป็นสินค้าพรีเมี่ยม การพัฒนาด้านประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การพัฒนาด้านอาหารฟังก์ชั่นเพื่อสุขภาพและอาหารแห่งอนาคต การอบรมด้านการผลิตอาหารสัตว์ และการจัดการทุ่งหญ้าอาหารสัตว์ การประกวดต่าง ๆ สำหรับนักเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อสร้างจิตสำนึกให้เห็นความสำคัญของการเกษตรต่อการพัฒนาประเทศ เช่น การประกวดการพูดเพื่อส่งเสริมการเกษตร การตอบคำถามด้านการเกษตร การประกวดผลผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์ โดยปีนี้เป็นปีแรกที่จะมีการจัดการประกวดควายสวยงามชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยความร่วมมือกับสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยจังหวัดอุบลราชธานีการประกวดควายใหญ่ ควายงาม เมืองดอกบัว ครั้งที่ 2 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งคาดว่าจะมีการส่งควายสวยงามเข้าร่วมประกวดไม่น้อยกว่า 200 ตัว”และการประกวดไก่พื้นเมือง การประกวดผลผลิตทางการเกษตรประเภทอื่น ๆ สำหรับการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาจากคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การประกวดการร้องเพลง การประกวดวงดนตรี AG Music Award ซึ่งเป็นเวทีการประกวดที่ได้รับการยอมรับจากนักร้องและนักดนตรีสมัครเล่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อที่จะพัฒนาอาชีพด้านดนตรีให้ประสบผลสำเร็จต่อไปในอนาคต

           มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจ ชิม – ชม – ช๊อป และเที่ยว “งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2567” ระหว่างวันที่ 16 - 25 กุมภาพันธ์ 2567 อย่างจุใจ 10 วัน 10 คืนเต็ม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทรศัพท์ 0-4535-3500

-----------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :