มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมแสดงความยินดี นักศึกษา/บุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 , 16:00:45     (อ่าน 373 ครั้ง)  ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมแสดงความยินดี

นักศึกษา/บุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

------------------------------

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับนักศึกษา/บุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรร่วมแสดงความยินดีชื่นชมในความสำเร็จของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ อธิการบดีได้กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาท พร้อมมอบของที่ระลึกแทนคำขอบคุณนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ พร้อมทั้งร่วมชื่นชมความสำเร็จที่นักศึกษาและอาจารย์เสียสละเวลา อดทน มุ่งมั่น ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการฝึกฝนจนประสบความสำเร็จ และได้รับรางวัลสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยจนเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน พร้อมทั้งบันทึกภาพเป็นที่ระลึก เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร สำนักงานอธิการบดี

          สำหรับการจัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับนักศึกษา/บุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยครั้งนี้ มีนักศึกษา/บุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ดังนี้

  1. ทีมลูกแม่น้ำมูล ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดกลอนสด ระดับชาติ ประจำปี 2566

(โล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

โดยมีสมาชิกในทีม ดังนี้

1. นายขวัญชัย         มะโนศรี          ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์

2. นางสาวสิริกัญญา   สาหินกอง        ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์

3. นายกฤตนนท์       ศรีโภคา          ชั้นปีที่ 2 คณะศิลปศาสตร์

4. นายอริญชัย         ทองมา            ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์

5. นางกมลวัฒน์       เล็กนาวา         อาจารย์ผู้ฝึกสอน

2. ชมรม Rubber UBU สังกัดองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับรางวัลระดับดีมาก

    การประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “ศาสตร์พระราชา พระบิดาแห่งพลังงานไทย”โดยมีสมาชิกในทีม ดังนี้

1.นายอภิเดช          ใจเลิศ             ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์

2.นางสาวเสาวภา     สืบสอน           ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์

3.นางสาวสาวิตรี      พิภักดิ์            ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์

4.นางสาวชลธินี       บาลโสง           ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์

5.นางสาวสระวะภา   ปางชาติ          ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์

6.นางสาววชิรปราณี  แซ่เฮ้ง            ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์

7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ  ประเสริฐศรี   อาจารย์ที่ปรึกษา

8.นางสาวกรกนก                   นวลตา       อาจารย์ที่ปรึกษา

9.นางสาวปราณี                    นุ้ยหนู        อาจารย์ที่ปรึกษา

3. การประกวดคลิปวีดีโอเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ร่วมรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลระดับดีมาก

โดยมีสมาชิกในทีม ดังนี้

   1. นางสาวชลธินี        บาลโสง         

   2. นางสาวสระวะภา    ปางชาติ                  

   3. นางสาวสาวิตรี       พิภักดิ์                    

4. การประกวดผลงานวิจัยพอลิเมอร์ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2566                       

    ผลงาน Hydrogel รักษ์โลกเพื่อการเกษตร ได้รับรางวัลชมเชยทีม RPT Gen15โดยมีสมาชิกในทีม ดังนี้

   1. นางสาวสุภาศิณี     อ่อนตา          

   2. นายอมรศักดิ์        สืบสิน            

   3. นายวิชิต             แก้ววิเศษ                  

5. การประกวดผลงานวิจัยพอลิเมอร์ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2566 ได้รับรางวัลชนะเลิศ                             

   สมาชิกทีม Bio-mulch Film UBUโดยมีสมาชิกในทีม ดังนี้

   1. นางสาวชไมพร     สุริยา

   2. นางสาวดวงฤดี     แกะทอง

   3. นางสาวบุษบา      สุทธิประภา                

6. Best Poster Award (First Place), International Conference on Materials Research and  

   Innovation (ICMARI) 2023 ได้รับรางวัลชนะเลิศ

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ     ประเสริฐศรี            

7. การประกวดคลิปวีดีโอสิ่งประดิษฐ์ ในหัวข้อ “ของเล่นจากลูกยางพารา” ได้รับรางวัลชนะเลิศ

   โดยมีสมาชิกในทีม ดังนี้

   1. นางสาวสระวะภา       ปางชาติ               

   2. นางสาวสาวิตรี          พิภักดิ์                 

   3. นางสาวชลธินี           บาลโสง                

   4. นางสาวพลอยไพลิน    แก้วคำ                 

   5. นางสาววชิรปาณี       แซ่เฮ้ง                  

          นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย ที่นักศึกษา/บุคลากรได้สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนและเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติในอนาคตต่อไป

ประมวลภาพกิจกรรม https://drive.google.com/drive/folders/1hyP0jOwXLrv8BB6onDsimrm_SFnURE3E

------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :