มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยและวงวิชาการ ประจำปี 2566


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 , 18:59:34     (อ่าน 115 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยและวงวิชาการ ประจำปี 2566 เพื่อแสดงความยินดีผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2565 และ บุคคลหรือองค์กร ที่ได้รับรางวัลรัตโนบล ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นบุคคลผู้มีผลงานทางวิชาการดีเด่นในสาขาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย อุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือมหาวิทยาลัย รับเกียรติจากนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  กล่าวต้อนรับในนามจังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ จอมจิน จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานกล่าวแสดงความยินดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิภูริปรีชา อธิการบดี กล่าวรายงาน พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ผู้ได้รับรางวัล ประกอบด้วย

ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2565

          ศาสตราจารย์ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ  ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากคณะนิติศาสตร์

           ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมพล ประคองพันธ์  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

รางวัลรัตโนบล ประจำปี 2566

          มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์    รางวัลรัตโนบล ประเภทองค์กร

          บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  รางวัลรัตโนบล ประเภทองค์กร

          นางวิยะดา อุนนะนันทน์   รางวัลรัตโนบล ประเภทบุคคลทั่วไป

           ทั้งนี้ ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลรัตโนบล จะได้เข้ารับพระราชทาน ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

          โอกาสนี้ คณะผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ อาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดี มอบของที่ระลึกและช่อดอกไม้ผู้ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย ในงานยังจัดให้มีการนำเสนอนิทรรศการ ประวัติและผลงาน ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบล การแสดงต้อนรับ“ฟ้อนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”และการแสดงดนตรี โดยหลักสูตรศึกษาศาสตร์ วิชาเอกดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องบอลรูม ABอาคารเทพรัตนสิริปภาเมื่อวันพุธที่ 7กุมภาพันธ์ 2567ที่ผ่านมา

                                                          เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag : #SDG4

Tag อื่นๆ :