มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


โพสต์โดย : ลำดวน จารุกมล     วันที่ 10 มกราคม 2567 , 10:52:56     (อ่าน 201 ครั้ง)  1. คุณสมบัติของผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยคณะกรรมการประจำคณะรับรองการสำเร็จการศึกษา ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 มีผลงานที่สำเร็จสมบูรณ์และได้รับการเผยแพร่หรือมีหนังสือตอบรับที่จะได้รับการเผยแพร่ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โดยวารสารนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีกำหนดการเผยแพร่อย่างชัดเจน หรือเสนอในการประชุมวิชาการแล้ว โดยภายหลังจากการประชุมวิชาการได้มีกองบรรณาธิการและนำไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

2. กำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2567ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2


SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :