มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      




ม.อุบลฯ ต้อนรับ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ แนะนำสมัครทุนส่งน้องเรียนจบ


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 , 16:28:57     (อ่าน 428 ครั้ง)  



ม.อุบลฯ ต้อนรับ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

แนะนำสมัครทุนส่งน้องเรียนจบ

----------------------------------

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย กลุ่มงานสวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยณัฐ  สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับ นางสาวรมิตา  ผูกรักษ์ หัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษา กล่าวขอบคุณ พร้อมบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้อนรับ นางปิยวรรณ  อยู่นคร ผู้จัดการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นางสาวภวันนี  ศรีนุ่น หัวหน้าโครงการทุนการศึกษา และ นางสาวนภัฎศวัณย์  อุดมรัตนลาภิน เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการด้านทุนการศึกษาและสาธารณกุศล ในโอกาสแนะนำ “โครงการทุนส่งน้องเรียนจบ” ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) ชั้นปีที่ 1 และ “โครงการทุนอาเซียนพลัสวัน” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ศึกษาอยู่ในสาขาด้านวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์ บริหารศาสตร์ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์  เกษตรศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องกับการให้ทุนฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ณ ชั้น 3 ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ สำนักงานอธิการบดี 2

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอขอบคุณ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาและได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใน“โครงการทุนส่งน้องเรียนจบ” ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน จำนวนทั้งสิ้น 85 ทุน ทุนละ 30,000 บาท ซึ่งเป็นโครงการที่ดีและให้โอกาสนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ศึกษาจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เป็นเยาวชนต้นแบบที่ดีและเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคตต่อไป โดยนักศึกษาทุนมูลนิธิฯ จะได้รับเงินทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบโดยไม่ต้องใช้ทุนคืน ได้พัฒนาทักษะเชิงนวัตกรรมและงานวิจัย โดยร่วมกับหน่วยงาน และองค์กรความรู้ที่เป็นพันธมิตร จัดกิจกรรมเวิร์คช็อปและค่ายกิจกรรม ได้รับการพัฒนาทักษะเชิงสมรรถนะที่จำเป็น เช่น ภาษาอังกฤษ และเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ ผ่านกิจกรรมอิงลิชคลับ และพัฒนาภาวะผู้นำผ่านเวิร์คช็อปเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในโลกอาชีพ ได้รับคำแนะนำ คำปรึกษา/ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เช่น การปฏิบัติตนระหว่างรับทุนปัญหาทั่วไป เช่น การเรียน การวางแผนศึกษาต่อระดับสูง เป็นต้น ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษที่จัดให้ในโอกาสต่าง ๆ เช่น กิจกรรมการเยี่ยมชมโรงงาน/กิจกรรมวิชาการ/กิจกรรมจิตอาสา และกิจกรรมปรุงอาหาร เป็นต้น และยังได้พัฒนาทักษะต่าง ๆ และการทำงานจริงผ่านการฝึกงาน หรือสหกิจศึกษาที่ช่วงปิดเทอมใหญ่/เทอม 1/เทอม 2 ที่หน่วยงานต่าง ๆ ในกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ

          สำหรับโครงการทุนส่งน้องเรียนจบ เป็นโครงการที่สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ในสถาบันของรัฐทั่วประเทศ เพื่อขยายโอกาสด้านการศึกษาให้กับเยาวชนของชาติที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ ภาพรวมโครงการทุนส่งน้องเรียนจบ เป็นทุนระดับปริญญาตรี 30 ทุน ทุนละ 30,000 บาท/ปี โดยผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 สถาบันการศึกษาของรัฐ ศึกษาอยู่ในหลักสูตร 4 ปี สาขาวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม และธุรกิจ โดยมีความประพฤติและทัศนคติดี ระดับปริญญาตรีเกรดเฉลี่ยรวม GPAX เทอม 1 : 3.15 รายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาท/ปี ไม่รับทุนต่อเนื่องอื่นใด ยกเว้น การกู้ กยศ.หรือ กรอ. อายุไม่เกิน 30 ปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2566 มีความสนใจและมีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ให้เป็นเยาวชนต้นแบบที่ดี หากมีผลงาน (portfolio) ที่เคยทำกิจกรรม หรือเข้าร่วมการประกวด การแข่งขัน งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมทั้งยินยอมและลงนามในแบบฟอร์ม “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ซึ่งนักศึกษาทุนดังกล่าวจะมีข้อผูกพันทุน HSG อันได้แก่ รักษาความประพฤติให้ดี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาและกิจกรรมของสถานศึกษาสม่ำเสมอ มีผลการเรียนเฉลี่ยในแต่ละปีไม่ต่ำกว่า 3.00 สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของแต่ละระดับชั้น ส่งรายงานตามรูปแบบและเวลาที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ สามารถร่วมกิจกรรมที่มูลนิธิฯ กำหนดในแต่ละปีด้วยตนเอง ไม่รับทุนการศึกษาอื่นใด ยกเว้น กยศ. หรือ กรอ. เท่านั้น และผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต้องมีผลงานเข้าร่วมการประกวดหรือการแข่งขันในระดับ ระหว่างสถาบันการศึกษา หรือระดับจังหวัดขึ้นไป อย่างน้อย 1 ผลงาน ก่อนสำเร็จการศึกษาในช่วงระยะเวลาการรับทุน

          ผู้สนใจสมัครรับทุน HSG โครงการทุนส่งน้องเรียนจบ สามารถกรอกใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ : https://scholarship.ajinomotofoundation.or.th/th ก่อนการกรอกใบสมัคร ต้องอ่านและเซ็นแบบฟอร์ม PDPA พร้อมอัฟโหลดขึ้นระบบ จากนั้น กรอกใบสมัคร พร้อมกดส่งใบสมัครในระบบแล้วอย่าลืมปริ้นแบบฟอร์มใบสมัคร PDF ในระบบมาเซ็นช่องท้ายใบสมัคร และแบบประเมินความเหมาะสมในการับทุนให้อาจารย์เซ็นและลงความเห็น ทุน HSG : ให้อาจารย์เซ็นตรวจสอบมุมด้านท้ายทุนหน้า และที่สำคัญอย่าลืมอัฟโหลดเอกสารที่เซ็นแล้ว พร้อมเอกสารประกอบการสมัครขึ้นระบบ และนำเอกสารใบสมัครที่เป็นต้นฉบับ (PAPER) พร้อมเอกสารการสมัครอื่น ๆ ไปส่งให้เจ้าหน้าที่ทุนของสถาบันการศึกษาที่ตนเองสังกัด ซึ่งจะประกอบด้วย ชุดเอกสารใบสมัครที่ปริ้นและเซ็น เอกสารประกอบการสมัคร และเอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) จากนั้นให้รอฟังประกาศเข้าสู่รอบคัดเลือก หรือสัมภาษณ์ผ่านทางเพจเฟสบุ๊ก อีเมล และจากสถาบันฯ ระดับอาชีวศึกษา : สมัครออนไลน์ได้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 – 8 ธันวาคม 2566 และระดับอุดมศึกษา : สมัครออนไลน์ได้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 – 12 มกราคม 2567 รอบคัดเลือก ระดับอาชีวศึกษา : วันที่ 18 – 22 ธันวาคม 2566 และระดับอุดมศึกษา : วันที่ 22 – 26 มกราคม 2567 รอบสัมภาษณ์ ระดับอาชีวศึกษา : วันที่ 8 - 11 มกราคม 2567 และระดับอุดมศึกษา : วันที่ 12 – 15 กุมภาพันธ์ 2567 โดยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน (บนเว็บไซต์และเฟชบุ๊ก) ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 และจะมีพิธีมอบทุนการศึกษาและกิจกรรมประจำปี ในช่วงเดือนมีนาคม 2567

---------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว




SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :