มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
เกษตร ม.อุบลฯ จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เพิ่มทักษะการผสมเทียมโค รุ่นที่ 2


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 , 23:40:42     (อ่าน 620 ครั้ง)                  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรระยะสั้น การผสมเทียมโค รุ่นที่ 2 เพื่อถ่ายทอดความรู้เพิ่มทักษะการผสมเทียมโคทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมี ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งมี คณะอาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย สุวรรณลี หัวหน้าสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง เป็นหัวหน้าโครงการ มีเกษตรกร ผู้ประกอบการและผู้สนใจจากทั่วประเทศเข้าอบรม ณ ฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอื้อง คณะเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา

                   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรระยะสั้น การผสมเทียมโค โดยคณะเกษตรศาสตร์ จัดต่อเนื่องเป็น รุ่นที่ 2 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพันธกิจมหาวิทยาลัยในด้านการบริการวิชาการ โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ที่หลากหลาย อาทิ เรียนรู้ด้านกายวิภาคและสรีรวิทยาของโคเพศเมีย  การจัดการการสืบพันธุ์ของโค การตรวจคุณภาพน้ำเชื้อโคการเหนี่ยวนำการเป็นสัดด้วยฮอร์โมน  การอ่านค่าทางพันธุกรรมจากแคตตาล็อคน้ำเชื้อแช่แข็งของโค นอกจากนี้ยังได้ฝึกปฏิบัติ การศึกษาระบบสืบพันธุ์โคเพศเมียและฝึกสอดปืนผสมเทียม  การล้วงคลำระบบสืบพันธุ์โคเพศเมีย  การผสมเทียมโคที่ได้เตรียมไว้โดยการเหนี่ยวนำการเป็นสัด  การผสมเทียมล้วงคำเพื่อวินิจฉัยการตั้งท้องของวัว ฝึกล้างตรวจการตั้งท้องด้วยมือและอัลตราซาวด์ การปฏิบัติการล้างมดลูกโค เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ผ่านการอบรมได้รับเกียรติบัตร รับเกียรติจาก ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานมอบและปิดโครงการ

             นับว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการบริการวิชาการที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีผ่านการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 

                                                เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :