มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ MOU ม.มหิดล โดยโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ด้านการส่งเสริมการศึกษาด้านการแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 , 17:17:04     (อ่าน 410 ครั้ง)  ม.อุบลฯ MOU ม.มหิดล โดยโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

ด้านการส่งเสริมการศึกษาด้านการแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

-------------------------------------

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการส่งเสริมการศึกษาด้านการแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายแพทย์สุรพร  ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ลงนาม นายแพทย์ประวิ  อ่ำพันธุ์ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ประสมรักษ์ ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ณ ชั้น 4 ห้องประชุม CMP 401 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

          นายแพทย์ประวิ  อ่ำพันธุ์ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข กล่าวว่า การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข ให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ ทักษะวิชาชีพที่ประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรม และสำนึกต่อสังคม นำความรู้นั้นไปใช้เพื่อพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ ตลอดจนส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตามความต้องการของชุมชน พัฒนาองค์ความรู้ให้มีมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศชาติและนานาชาติ นอกจากนี้ ความร่วมมือกันของทั้ง 2สถาบัน ทางด้านวิชาการและพัฒนานวัตกรรม ภายใต้แนวทางการดำเนินการร่วมกัน ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการแพทย์และสาธารณสุข หลักสูตรอบรมระยะสั้น การจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักสูตรของทั้งสองฝ่าย ตลอดจนการจัดอบรมเชิงวิชาการและกิจกรรมส่งเสริมทักษะที่เกี่ยวข้อง การบริการวิชาการ สร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพ สร้างความเข้มแข็งเพิ่มพูนศักยภาพ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงาน และนวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนการให้คำปรึกษาด้านวิชาการหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามความรู้ความชำนาญของทั้งสองฝ่าย เพื่อบูรณาการการใช้ทรัพยากรบุคคล เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมและเพียงพอ เพื่อร่วมกันกำหนดรายละเอียดเฉพาะเรื่องภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศอื่น ๆ ซึ่งจะมีผลใช้บังคับ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 และสิ้นสุดลงในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2571

-----------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :