มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
นักวิจัย ม.อุบลฯ รศ.ดร.มะลิวรรณ อมตธงไชย คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ คว้า 1 แสน รางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 16 ตุลาคม 2566 , 16:16:56     (อ่าน 454 ครั้ง)  นักวิจัย ม.อุบลฯ รศ.ดร.มะลิวรรณ  อมตธงไชย คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ

คว้า 1 แสน รางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

 --------------------------------------

            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยทีมนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.มะลิวรรณ  อมตธงไชย อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 รางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลงานวิจัย : นาโนคอมโพลิตชนิดใหม่ที่มีพอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุลสำหรับการตรวจวัดสารชี้วัดทางชีวภาพที่สำคัญแบบจำเพาะเจาะจงและสภาพไวสูงด้วยเทคนิคไฟฟ้าเคมี (Novel Nanocomposites with Molecularly Imprinted Polymers (MIP) for Selective and Sensitive Electrochemical Sensing of Important Biomarkers) พร้อมรับเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท  จัดโดย สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา

           ตามที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดเวทีสำหรับนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาได้ส่งผลงานวิจัย เพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งมีนักวิจัยส่งผลงานขอรับรางวัลฯ จำนวน 58 รางวัล ใน 12 สาขาวิชาการ ประกอบด้วย รางวัลระดับดีมาก จำนวน 10 รางวัล และรางวัลระดับดี จำนวน 48 รางวัล โดยทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.มะลิวรรณ  อมตธงไชย หัวหน้าโครงการวิจัยผลงานวิจัย : นาโนคอมโพลิตชนิดใหม่ที่มีพอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุลสำหรับการตรวจวัดสารชี้วัดทางชีวภาพที่สำคัญแบบจำเพาะเจาะจงและสภาพไวสูงด้วยเทคนิคไฟฟ้าเคมี ได้รับ รางวัลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลระดับดี ซึ่งมีอาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย ดร.นงค์เยาว์  นนทวงษ์  ศาสตราจารย์ ดร.ปุริม  จารุจำรัส  รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ  นาคะปรีชา รองศาสตราจารย์ ดร.เสนอ  ชัยรัมย์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุธิชา  จันทะ และ ดร.จันทร์เพ็ญ  ครุวรรณ์  ร่วมเป็นคณะนักวิจัยในครั้งนี้ 

          นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะผู้วิจัยที่มีศักยภาพ พัฒนาผลงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพเป็นที่ประจักษ์และยอมรับต่อสาธารณชน สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของพื้นที่ได้ สอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย ในการส่งเสริมการวิจัย และการบริการวิชาการ การให้คำปรึกษา เพิ่มขีดความสามารถอาจารย์ ในการนำผลงานวิจัยเผยแพร่ให้รู้จักในวงกว้าง ทั้งระดับชาติ และนานาชาติต่อไป

ประกาศรางวัลการวิจัยแห่งชาติฯ https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11768

--------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :