มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ เชิญผู้เชี่ยวชาญ ให้ความรู้การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ Career Development แก่ บุคลากร


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 26 กันยายน 2566 , 09:03:37     (อ่าน 588 ครั้ง)                  สภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development)”แก่บุคลากร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญในการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ และ เพื่อยกระดับและสร้างมาตรฐานในการทำหน้าที่ของบุคคลเพื่อกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวเปิดโครงการ และ ดร.จิรศักดิ์  บางท่าไม้  ประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าววัตถุประสงค์การตัดงาน และต้อนรับวิทยากร ได้แก่ นายปภาณภณ ปภังกรภูรินท์  บุคลากรชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (บุคลากรของรัฐ) และ นางสาวปัทมา จักษุรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน วิชาการ ปขมท. (บุคคลภายนอกข้าราชการบำนาญ) ซึ่งมีกำหนดการจัดโครงการขึ้น ในระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2566 ณ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี