มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ จัดงานเชิดชูเกียรติและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคลากรผู้สร้างคุณประโยชน์ ให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 22 กันยายน 2566 , 21:50:21     (อ่าน 731 ครั้ง)  ม.อุบลฯ จัดงานเชิดชูเกียรติและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคลากรผู้สร้างคุณประโยชน์

ให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

-----------------------------------------

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “งานเชิดชูเกียรติและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคลากรผู้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” โดยมี ศาสตราจารย์(พิเศษ)จอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ นายโกเมท  ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติร่วมงาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ และมอบของที่ระลึกและช่อดอกไม้ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการที่ตอบรับเข้าร่วมงาน จำนวน 14 ท่าน เพื่อเชิดชูเกียรติ เพื่อแสดงมุทิตาจิต และเพื่อตระหนักถึงความสำคัญและความเสียสละของบุคลากรผู้สร้างคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 18 ท่าน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มความสามารถ บรรลุความสำเร็จด้วยดีเสมอมา จนครบเวลาเกษียณอายุราชการ นำมาซึ่งความสำเร็จ ก่อให้เกิดคุณประโยชน์อเนกประการ ทั้งต่อส่วนรวม ต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อสังคมและประเทศชาติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          ในปีนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดจัดงานเชิดชูเกียรติและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคลากรผู้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566ขึ้น ภายในงานกำหนดให้มีกิจกรรมเริ่มจากการบรรเลงดนตรีไทย จากชมรมดนตรีไทยและวิชาเอกดนตรีศึกษา เปิดงานด้วย เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย วิชาเอกดนตรีศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พิธีเปิดและชมวีดีทัศน์เชิดชีเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ชมการแสดงดนตรีพื้นบ้านอีสาน “อุบลราชธานี” และ “รำบายศรีสู่ขวัญ” พิธีบายศรีสู่ขวัญแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ เพื่อแสดงความขอบคุณที่ทุกท่านได้ทุ่มเท ทั้งกำลังกาย กำลังความคิด กำลังใจ ในการทำงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน และอุทิศตน เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอย่างเต็มความสามารถ นำมาซึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจให้กับเราทุกคน จากนั้น ผู้แทนผู้เกษียณอายุราชการกล่าวถ่ายทอดประสบการณ์และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นายกสภามหาวิทยาลัย มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ อธิการบดี มอบของที่ระลึกและช่อดอกไม้ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ผู้บริหารหน่วยงานและหน่วยงานที่มีผู้เกษียณอายุราชการมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ชมการแสดงดนตรีพื้นบ้านอีสาน วงมันปลาคำ นักศึกษาร้องเพลงและมอบดอกไม้ ขับร้องประสานเสียง เพลงรางวัลแด่คนช่างฝัน

          ซึ่งในปีนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีผู้เกษียณอายุราชการที่ตอบรับการเข้าร่วมงาน 14 ราย จากผู้เกษียณอายุราชการรวมทั้งสิ้น 18 ราย ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา นางชื่นจิต  ภู่ทอง นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์กาญจนา  รุ่งรัชกานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี  แก้วระหัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุบผา  ใจเที่ยง นางลักขณา  จำเริญ นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ นายคำผิว  สีหะนะ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ระดับ 2 คณะรัฐศาสตร์ นายสุข  ทิมเวียง ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญญา  พิมพ์มงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร  สุภาพรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ นายสมชาย  อรรคฮาต นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ นางสาวหวานใจ  โพธิโกฏิ ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงานวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์มินตรา  สาระรักษ์ สำนักงานอธิการบดี นายกิตติพศพงศ์  วรรณคำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ นายสมจิตร์  แก้วแรมเรือนพนักงานทั่วไป นายสุนันท์  สันต์สี พนักงานทั่วไป นายเสาร์  สุวรรณะ พนักงานทั่วไป และ นายประจักษ์  บุญแท้ พนักงานทั่วไป  

          ทั้งนี้ ในเดือนกันยายนของทุกปี นับเป็นหมุดหมายแห่งเวลา ที่คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีส่วนหนึ่งจะก้าวสู่บทบาทใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปลี่ยนผ่านจากการเป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และบุคลากรภาครัฐ ผู้เป็นกำลังสำคัญในการยกระดับคุณภาพประชากรของประเทศและเป็นกลไกหลัก ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสังคมที่จะเติบโตไปเป็นพลเมืองที่ดีในอนาคต ไปสู่บทบาทใหม่ ในการเป็นผู้ส่งต่อกำลังใจและมอบความหวังให้กับน้อง ๆ รุ่นถัดไป ในการขับเคลื่อนพันธกิจที่สำคัญของมหาวิทยาลัยดังกล่าว

           มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ ตลอดระยะเวลาแห่งการรับราชการ และขอแสดงความยินดีในการเข้าสู่หมุดหมายแห่งเวลาครั้งใหม่ ที่ทุกท่านจะได้พักผ่อนจากหน้าที่การงาน เพื่อใช้ชีวิตและเวลากับครอบครัว เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมิตรสหาย เพื่อสนุกกับงานอดิเรก เพื่อเดินทางท่องเที่ยว เพื่อรักษาสุขภาพกายใจ และเพื่อส่งต่อความรักและความปรารถนาดีผ่านการให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์แก่คนรุ่นหลังต่อไป

ประมวลภาพกิจกรรม ชุดที่ 1 https://drive.google.com/drive/folders/19HPO_7R_agJbANmeeV1GVwBOPYooVje3

ประมวลภาพกิจกรรม ชุดที่ 2 https://drive.google.com/drive/folders/10NSE-DMvoQvU2X-_Ee6449IrpU9tFokA

---------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :