มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ หนุนสำนักงาน ก.พ.ร. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 14 กันยายน 2566 , 17:12:59     (อ่าน 737 ครั้ง)  ม.อุบลฯ หนุนสำนักงาน ก.พ.ร. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

--------------------------------------

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมผู้แทนที่รับผิดชอบระบบการบริหารจัดการเอกสาร จากคณะ/สำนัก/หน่วยงาน เพื่อจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อประกาศเผยแพร่ และรายงาน สำนักงาน ก.พ.ร.ต่อไป โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์  จรรยาเลิศอดุลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานและ นางสาวมัณฑนา  เจือบุญ ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี แจ้งที่ประชุมทราบและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอกสารภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2565 กำหนดที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(อีเมล์) เพื่อรับส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี saraban@ubu.ac.th และสำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ.ร.ที่ นร 1200/ว45 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2566 เรื่อง การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

          ทั้งนี้ ที่ประชุมรับทราบและได้พิจารณา การกำหนดที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(อีเมล์) เพื่อรับส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการ ของคณะ/สำนัก/หน่วยงาน และ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อสร้างความเข้าใจและยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางร่วมกัน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร สำนักงานอธิการบดี 2

-----------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :