มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ นำนักศึกษาทุนพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับมอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนทุนพระราชทาน


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 14 กันยายน 2566 , 14:29:47     (อ่าน 499 ครั้ง)  ม.อุบลฯ นำนักศึกษาทุนพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

รับมอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนทุนพระราชทาน

-----------------------------------

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย งานบริการ สวัสดิการ และสวัสดิภาพนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาทุนพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วม“พิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนทุนพระราชทาน” เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 ณ ชั้น 2 ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมี ดร.สมปอง  เวฬุวนาธร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์ และ นางปทัดตา  มุขขันธ์ ผู้แทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำ 3 นักศึกษา ได้แก่ นางสาวกานดา  สุภาพ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นางสาวกุณชรภัทร์  กิ่งสกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ นางสาวบุษยมาส  กองแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภทเรียนดี เข้าร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนทุนพระราชทาน

          ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวิศิษฐ์  ผลดก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนทุนพระราชทานและ นางสาวษมาภรณ์  นีละเสน นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน ด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด มอบหมายให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการจัดซื้อเครื่องอุปโภค – บริโภค ตามความเหมาะสมบรรจุใส่ถุงพระราชทาน เพื่อนำไปเยี่ยมติดตามนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนักเรียนทุนพระราชทานที่เข้ารับสิ่งของพระราชทาน 29 คน จัดโดย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้การดำเนินการมอบสิ่งของพระราชทานดังกล่าวให้แก่นักเรียนทุนพระราชทานแล้วเสร็จตามกำหนด ภายในวันที่ 15 กันยายน 2566

-------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :