มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
     นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
ม.อุบลฯ โชว์เทคโนโลยี และนวัตกรรม กลุ่มเครือข่ายบิมสเทค 7 ประเทศ หนุนความร่วมมือ BCG Economy


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 11 กันยายน 2566 , 16:03:10     (อ่าน 425 ครั้ง)       เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา มหาวิทยาอุบลราชธานี โดย ศาสตราจารย์พิเศษ จอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ดร.ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ ให้การต้อนรับ คุณคิราน ศักยะ  ผู้อำนวยการกองความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน สำนักเลขาธิการบิมสเทค และตัวแทนเครือข่ายกลุ่มประเทศบิมสเทค 7 ประเทศ ได้แก่ บังคลาเทศ ภูฏาน เนปาล ศรีลังกา อินเดีย เมียนมา และไทย ในโอกาสเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ BCG Economy  โดยได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบ UBU Pilot plant แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และศูนย์พัฒนาศักยภาพเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs และ Startup โครงการอุทยายานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม นำไปสู่ความร่วมมือในอนาคต

    ในส่วนของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งได้ให้บริการทดสอบคุณสมบัติอาหาร/ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ องค์ประกอบทางอาหาร การปนเปื้อนสารพิษตกค้าง โลหะหนัก การปนเปื้อนจุลินทรีย์ การทดสอบคุณภาพน้ำ การวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญในยาและผลิตภัณฑ์ต่างๆ การทดสอบคุณสมบัติด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนความละเอียดสูง ด้านศูนย์สัตว์ทดลอง ซึ่งเป็นศูนย์กลางในให้บริการทางด้านการทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา การทดสอบความเป็นพิษในสัตว์ทดลองของพืชสมุนไพร และผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพ

      ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้มีความสามารถในการแข่งขันและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนผ่านองค์ความรู้และเทคโนโลยี ด้านเกษตรและอาหาร การท่องเที่ยวและการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ชุมชน สร้างความยั่งยืนและเพิ่มรายได้ของประเทศ ผ่านการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สนับสนุนภารกิจสำคัญของประเทศไทยในการเป็นประธานบิมสเทค ตามวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคมอย่างแท้จริง

ภาพ / ข่าว งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี