มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
คณะผู้บริหาร ม.อุบลฯ อบรมเชิงปฏิบัติการ Enterprise Architecture เตรียมพร้อมขับเคลื่อนก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 8 กันยายน 2566 , 15:28:28     (อ่าน 321 ครั้ง)  คณะผู้บริหาร ม.อุบลฯ อบรมเชิงปฏิบัติการ “Enterprise Architecture”

เตรียมพร้อมขับเคลื่อนก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล(Digital University)

-----------------------------------

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับสำนักวิทยบริการ และสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Enterprise Architecture”ภายใต้ โครงการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)ให้แก่ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 6 – 7 กันยายน 2566 ณ ชั้น 3 ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ สำนักงานอธิการบดี โดยมี ดร.ฐิติเดช  ลือตระกูล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร กล่าวต้อนรับและวัตถุประสงค์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยในทุกระดับมีแนวคิดในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรดิจิทัล สามารถวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยในทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ Enterprise Architecture”และสามารถออกแบบองค์กรและกำหนดพันธกิจขององค์กรใหม่ที่จะจัดตั้งให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป

          ดร.ฐิติเดช  ลือตระกูล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร นำเสนอแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2566 – 2570 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566) นโยบายหลัก ระบบงาน และวิสัยทัศน์การบริหารงาน เพื่อเป็นแนวทางและข้อมูลเบื้องต้นให้วิทยากรและผู้เข้าอบรมได้รับทราบ ก่อนเริ่มการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ดนัยรัฐ  ธนบดีธรรมจารี ผู้ดูแลโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล และ อาจารย์ศิรนาถ  สรศักดิ์ ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “ปรับแนวคิด พลิกโฉมองค์กรเพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่” และเป็นวิทยากรตลอดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Enterprise Architecture” พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม สร้างความเข้าใจให้แก่คณะผู้บริหารที่เข้ารับการอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) ในอนาคต  

----------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :