มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ มุ่งพัฒนาศักยภาพธุรกิจนักศึกษา เปิดตลาดนัดสร้างสรรค์ Music Market


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 8 กันยายน 2566 , 12:50:04     (อ่าน 293 ครั้ง)  ม.อุบลฯ มุ่งพัฒนาศักยภาพธุรกิจนักศึกษา

เปิดตลาดนัดสร้างสรรค์ “Music Market

----------------------------

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย คณะบริหารศาสตร์ ภาคเอกชน และชุมชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยจัดโครงการตลาดนัดสร้างสรรค์ “ตลาดนัดดนตรี Music Market” ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมนักศึกษาร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าและแสดงผลงาน 60 บูธ กิจกรรมประกวดร้องเพลง และมินิคอนเสิร์ต เมื่อวันที่ 6 – 7 กันยายน 2566 ที่ผ่านมาณ ลานจอดรถประตู 1 หน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ดร.จรวยพร  แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลพร  นครชัยกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพด้านธุรกิจให้กับนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นพื้นที่ในการนำผลงานหรือสินค้าที่ได้ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์เบื้องต้นในห้องเรียนแล้ว มาทดลองจำหน่ายสินค้าภายในงาน เพื่อการเสริมสร้างประสบการณ์ให้นักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีพันธกิจสร้างบัณฑิตที่มีทักษะสูงของแต่ละวิชาชีพเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรม รวมทั้งการมีทักษะเป็นผู้ประกอบการ นำความรู้ นวัตกรรมที่สามารถประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสังคมทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ และถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีผ่านการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ สังคม ภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจ ในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโต เกิดการกระจายของธุรกิจ ความต้องการเป็นผู้ประกอบการ ประกอบกับภาครัฐและเอกชนมีนโยบายสนับสนุนผู้ประกอบการ Startup ในเรื่องของแหล่งเงินทุน ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจนถึงระยะยาว สำหรับโครงการตลาดนัดสร้างสรรค์ “ตลาดนัดดนตรี Music Market” ประจำปีงบประมาณ 2566 ถือเป็นโครงการที่ดี ที่เปิดโอกาสให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้นำผลงานหรือสินค้าที่ได้ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์เบื้องต้นในห้องเรียนแล้ว มาทดลองจำหน่าย เพื่อการเสริมสร้างประสบการณ์ให้นักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการในอนาคตต่อไป

----------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :