มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ไทยในฐานะประธานบิมสเทค ชู ม.อุบลฯ ต้นแบบการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ BCG Economy


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 7 กันยายน 2566 , 15:05:46     (อ่าน 506 ครั้ง)            นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษ จอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัย เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ BCG Economy สำหรับกลุ่มประเทศบิมสเทคจัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยความร่วมมือของเครือข่ายคลังสมองเชิงนโยบายบิมสเทค สำนักเลขาธิการบิมสเทค และกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2566 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          สืบเนื่องจากประเทศไทยได้รับมอบตำแหน่งประธานบิมสเทค หรือความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (บิมสเทค) วาระปี 2565 และมุ่งใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG เป็นแนวคิดหลักเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือในแต่ละสาขาของประเทศสมาชิก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ BCG Economy สำหรับกลุ่มประเทศบิมสเทคผ่านการอบรมระยะสั้นในประเด็นเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้มีความสามารถในการแข่งขันและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนผ่านองค์ความรู้และเทคโนโลยี ด้านเกษตรและอาหารการท่องเที่ยวและการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ชุมชน เพื่อให้ชาติสมาชิกบิมสเทคมีระบบเศรษฐกิจมูลค่าสูง มีความยั่งยืนและเพิ่มรายได้ของประเทศต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจาก 7 ประเทศสมาชิกบิมสเทค ได้แก่ บังคลาเทศ ภูฏาน เนปาล ศรีลังกา เมียนมา และไทย ประกอบไปด้วย รองราชเลขาธิการ ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการศูนย์ นักวิจัยอาวุโส ศาสตราจารย์ และผู้นำภาคเอกชนและประชาสังคม

          นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า นับเป็นความภูมิใจของจังหวัดอุบลราชธานีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนบทบาทของประเทศไทยในฐานะประธานบิมสเทค โดยประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับประเทศสมาชิกอย่างใกล้ชิด เพื่อมุ่งให้อนุภูมิภาค อ่าวเบงกอลมีความมั่งคั่ง ยั่งยืน ฟื้นคืน และเปิดกว้างสู่โอกาส (Prosperous, Resilient and Open BIMSTEC) หรือ “PRO BIMSTEC”

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความภูมิใจที่ได้เป็นต้นแบบของการเรียนรู้ทั้งในเรื่องโมเดลเศรษฐกิจแบบ BCG และเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ซึ่งเป็นองค์ความรู้และสมรรถนะที่สำคัญของมหาวิทยาลัยอีกด้วย

          อนึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก คุณคิราน ศักยะ  ผู้อำนวยการกองความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน สำนักเลขาธิการบิมสเทค คุณชีวาง รินซิน  รองราชเลขาธิการพระราชวังแห่งราชอาณาจักรภูฏานและผู้อำนวยการสถาบันการเมืองและยุทธศาสตรศึกษา ศาสตราจารย์อรชุน กุมาร บาราล ผู้อำนวยการศูนย์บริหารเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งเนปาล คุณขิ่น นิลา ซอ ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์และนานาชาติศึกษาแห่งเมียนมาร์ พร้อมด้วยผู้แทนสถาบันในเครือข่ายคลังสมองเชิงนโยบายบิมสเทค อาทิ ศูนย์นโยบายแห่งบังคลาเทศ ศูนย์วิจัยและระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนาสำหรับประเทศกำลังพัฒนาแห่งอินเดีย และหอการค้าไทยศรีลังกา เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีผู้นำภาคเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เช้าร่วมอาทิ คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี คุณสิทธิคุณ เทียมประเสริฐ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี และคุณสมชาติ พงคนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับในงาน

 

                                      ที่มา งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :