มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ว.แพทย์ฯ ม.อุบลฯ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ สร้างสุขภาวะคนไทย ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 7 กันยายน 2566 , 10:16:09     (อ่าน 245 ครั้ง)                มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดประชุมวิชาการและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อเรื่อง“การสร้างสุขภาวะคนไทย ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง”โดยมี นายแพทย์ปะวิ  อ่ำพันธุ์ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  และ แพทย์หญิงสลิลลา เพ็ญพิมพ์ รองคณบดีฝ่ายฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงาน ในงานจัดให้มีการเสวนาประเด็นทางด้านสุขภาพ การนำเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยาย และแบบโปสเตอร์ จำนวน 28เรื่อง มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 300  คน  ณ ห้องประชุม อาคารโภชนาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์สาธารณสุข เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา

            ในส่วนของประเด็นการเสวนาวิชาการด้านสุขภาพ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การสร้างสุขภาวะคนไทย ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง” แบ่งเป็น แนวทางการส่งเสริมสุขภาพตามช่วงวัย ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง  แนวทางการป้องกัน ควบคุมโรค ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง  แนวทางการดูแลสุขภาพคนไทย ภายใต้ภารกิจของท้องถิ่น และการเสวนา “อนาคตนักสาธารณสุขกับการพัฒนาสุขภาพในระบบบริการปฐมภูมิ” นอกจากนี้ยังมีการจัดประชุมตัวแทนศิษย์เก่า เพื่อหารือในการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข อีกหนึ่งกิจกรรมด้วย

                 นับเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณาจารย์  บุคลากร  นักวิชาการ บุคลากรด้านสุขภาพ  นักศึกษา ตลอดจนบุคคลที่สนใจ โดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  เล็งเห็น ความสำคัญด้านการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันและควบคุมโรค รวมถึงผลงานวิชาการทางการแพทย์และการสาธารณสุข ที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของคนไทยให้สุขภาพดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับพันธกิจที่ว่าด้วย “สร้างองค์ความรู้ผ่านการวิจัย และนวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน”

                                                เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว