มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ร่วมส่งมอบโครงการพัฒนาความสามารถด้านการประมง แก่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 5 กันยายน 2566 , 18:15:10     (อ่าน 411 ครั้ง)          เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และ นายบุนทะวี ไซยะเพ็ด หัวหน้ากรมจัดตั้งและพนักงาน (เทียบเท่าอธิบดี) กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป.ลาว เป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการพัฒนาความสามารถด้านการประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ แขวงจำปาสัก (ครั้งที่ 2) เพื่อปิดโครงการและส่งมอบโครงการอย่างเป็นทางการ โดยมี นางสาวมรกต ศรีสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ นายอธิปัตย์ โรจนไพบูลย์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องฝ่ายไทย โอกาสนี้ ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะและ รศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม ผู้เชี่ยวชาญด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ประสานงานโครงการ เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว

         ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะ ผู้ประสานงานโครงการ อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า โครงการพัฒนาความสามารถด้านการประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก ดำเนินงานโดยสาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างปี 2559-2565โดยมี ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะ เป็นผู้ประสานงานโครงการ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ กิจกรรมภายใต้โครงการได้แก่ ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทสำหรับอาจารย์ของวิทยาลัยฯจำนวน 2 ทุน ซึ่งจบการศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว การจัดทำรายละเอียดหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาประมงการอบรมระยะสั้น ด้านวิชาการและภาคปฏิบัติเพื่อให้อาจารย์สาขาประมงของวิทยาลัยฯสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดหาตำราด้านเกษตรและประมง การผลิตสื่อการสอนฉบับภาษาลาว การพัฒนาห้องปฏิบัติการและจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนสาขาประมง และการสร้างศูนย์เรียนรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของวิทยาลัยฯ เพื่อใช้ฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาของวิทยาลัยฯ โดยมีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานดำเนินงานโครงการ  นอกจากนี้ บัณฑิตสาขาประมงจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยังได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งอาสาสมัครเพื่อนไทยภายใต้โครงการดังกล่าวเป็นเวลา 2 ปี รวมมูลค่าของโครงการจำนวนทั้งสิ้น 22,354,802 ล้านบาท  หรือ 13,189,333,598 กีบ

           ผลสำเร็จจากการดำเนินงานโครงการดังกล่าว นับได้ว่ามีส่วนช่วยส่งเสริมพัฒนาวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้แขวงจำปาสักและบุคลากรให้มีความเข้มแข็งขึ้น สามารถจัดการเรียนการสอนด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนนักศึกษานำไปสู่การสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ผู้เรียน อีกทั้งสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การผลิตเพื่อจำหน่ายเป็นแหล่งอาหารโปรตีนในพื้นที่ด้วย อันจะช่วยตอบโจทย์ตามความต้องการของรัฐบาล สปป.ลาว ในการให้แขวงจำปาสัก เป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญทั้งด้านการเกษตรและการประมงของ สปป.ลาว ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในด้านความร่วมมือแบ่งปันเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นภาครัฐภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ มีความร่วมมือแบ่งปันเรียนรู้และทำงานร่วมกัน ในการจัดการศึกษาสร้างองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพของชุมชนและสังคม

                                           TICA Cooperation กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ / ข้อมูลข่าว

                                           งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

 
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :