มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ จัดอบรมประเมินคุณภาพภายใน AUN-QA สร้างความรู้ความเข้าใจ พัฒนาทักษะผู้ประเมินคุณภาพภายใน


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 28 สิงหาคม 2566 , 09:14:28     (อ่าน 402 ครั้ง)       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยกองแผนงาน จัดอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA และเตรียมความพร้อมการปรับปรุงหลักสูตรตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565 ซึ่งมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนเข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 60 คน รับเกียรติจาก รองศาตราจารย์ พญ.กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ในการตรวจประเมิน AUN-QA Inter พร้อมด้วย รองศาตราจารย์ ดร.วันดี สุทธรังษี ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาฯ  และผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี ร่วมเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :