มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
     นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
ม.อุบลฯ พร้อมพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ อบรมการบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 24 สิงหาคม 2566 , 22:00:41     (อ่าน 276 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยกองแผนงาน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับผู้บริหารทุกระดับ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีเป็นประธานเปิดโครงการ และ ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร กล่าวรายงาน รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ อัครประถมพงศ์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร เป็นวิทยากรบรรยาย “แนวคิดหลักการเคล็ดลับและเครื่องมือบริหารความเสี่ยง” โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และ คุณวันดี บุญยิ่ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในการอบรมครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/หน่วยงาน เข้าร่วมอบรมจำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ สำนักงานอธิการบดี 2  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566

            ตามที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สามารถปฏิบัติงานตามพันธกิจให้บรรลุตามเป้าหมาย ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยง สำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับ และเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/หน่วยงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

           การบริหารความเสี่ยง จึงช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมาย ลดอุปสรรคสิ่งที่ไม่คาดหวังที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในด้านผลกำไรและการปฏิบัติงาน หรือป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรขององค์กร และสร้างความมั่นใจในการรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบประโยชน์ เพื่อให้ผู้บริหาร และบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงจนสามารถวางแผนงาน ปรับปรุง พัฒนางาน และดำาเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ /ข่าว