มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ปลุกจิตสำนึกเยาวชน สืบสานวัฒนธรรมไทย ผ่านกิจกรรม เรียงร้อยดวงใจ อนุรักษ์ภาษาไทย ภาษาชาติ


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 23 สิงหาคม 2566 , 18:22:41     (อ่าน 357 ครั้ง)                  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ ปลุกจิตสำนึกของคนไทยให้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย ส่งเสริม อนุรักษ์ รณรงค์การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ผ่านกิจกรรม โครงการเรียงร้อยดวงใจ อนุรักษ์ภาษาไทย ภาษาชาติ ครั้งที่ 2 โดยมี ดร.สุรสม กฤษณะจูฑะ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ เป็นประธาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัชวินนท์  แสงศรีจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงาน จัดให้มีการแสดงนิทรรศการสื่อและนวัตกรรมการสอน การประกวดแข่งขันการเขียนคำศัพท์ตามคำบอก การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และการแต่งคำประพันธ์โคลงสี่สุภาพ   และการแสดงละครเวที ซึ่งมีครู นักเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ โรงละครคณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา

               โครงการเรียงร้อยดวงใจ อนุรักษ์ภาษาไทย ภาษาชาติ ครั้งที่ 2 นับเป็นเวทีแสดงผลงานและความสามารถของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย และนักเรียนมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยแบ่งเป็น กิจกรรมการแข่งขัน การเขียนคำศัพท์ตามคำบอก การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และการแต่งคำประพันธ์โคลงสี่สุภาพซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 17 แห่ง นอกจากนี้ จัดให้มีนิทรรศการสื่อและนวัตกรรมการสอนภาษาไทย ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 รวมทั้งการแสดงละครเวทีเรื่อง เสียงรัก ซึ่งดัดแปลงมาจากวรรณกรรมท้องถิ่น เรื่อง ขูลูนางอั้ว ของนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย หลักสูตรศึกษาศาสตร์ และนักศึกษาคณะต่างๆ ร่วมแสดงในครั้งนี้ด้วย

            ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย นอกจากจะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล วิจัยและสร้างนวัตกรรมแล้ว ยังให้บริการวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของคนไทยให้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย และร่วมมือร่วมใจเพื่อทำนุบำรุง ส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย ภาษาชาติอีกด้วย

                                                เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ / ข่าว

                                                งานโสตทัศนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ / ภาพ

           
SDG Hashtag :