มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ เพิ่มทักษะด้านการเกษตรสำหรับวัยทำงาน อบรมเทคโนโลยี IoT ระบบตรวจสอบและติดตามการเพาะปลูก


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 21 สิงหาคม 2566 , 17:01:24     (อ่าน 400 ครั้ง)  ม.อุบลฯ เพิ่มทักษะด้านการเกษตรสำหรับวัยทำงาน

อบรมเทคโนโลยี IoT ระบบตรวจสอบและติดตามการเพาะปลูก

-------------------------------------

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะวิทยาศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมที่ 11 “เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Thing : IoT) และการประยุกต์ใช้งานด้านการเกษตรสำหรับวัยทำงาน/เกษตรกร” รุ่นที่ 2 เป็นรุ่นสุดท้ายและได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการด้านการเกษตรเข้ารับการอบรมจำนวนมาก ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ภายใต้โครงการ “การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับคนทุกช่วงชีวิต” ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวิน  นามมั่น หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ และหัวหน้ากิจกรรมที่ 11 พร้อมด้วย ดร.สมปอง  เวฬุวนาธร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิชาชีพ เป็นวิทยากร เพื่อพัฒนาบุคลากรวัยทำงานที่มีความสนใจด้านการเกษตร ให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งและเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างระบบตรวจสอบและติดตามสถานการณ์เพาะปลูก ระบบคาดการณ์ผลผลิต การลดความเสียหายจากโรคระบาดที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังจะสามารถจัดทำรายงานภาพรวมในการผลิตรายแปลง เพื่อนำไปใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับการผลิตได้อีกด้วย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2566 ณ อาคารต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน คณะวิทยาศาสตร์

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวิน  นามมั่น หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ และหัวหน้ากิจกรรมที่ 11 กล่าวว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการอบรมกิจกรรมที่ 11 “เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Thing : IoT) และการประยุกต์ใช้งานด้านการเกษตรสำหรับวัยทำงาน/เกษตรกร”เป็นการจัดกิจกรรมครั้งสุดท้ายของปีงบประมาณ 2566 โดยกิจกรรมดังกล่าว สนับสนุนการยุทธศาสตร์แห่งชาติ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการประยุกต์ใช้ ICT ด้านการแข่งขันภายในประเทศ และด้านความสามารถทางนวัตกรรม รวมทั้งกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อบ่มเพาะการเป็นนักคิด และนักนวัตกร  ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ในการประดิษฐ์ชุดฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งและการประยุกต์ใช้งานด้านการเกษตรสำหรับวัยทำงาน/เกษตรกร จำนวน 3 แบบ โดยในแต่ละชุดสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านเครือข่ายแบบไร้สาย ควบคุมอุปกรณ์ได้โดยผ่านแอพพลิเคชั่นที่แตกต่างกัน มีไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับการประมวลผล มีส่วนเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ผ่านช่องแอนะล็อก ส่วนเชื่อมต่อเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นและแสงผ่าน I2C และช่องเอาต์พุตรีเลย์ 10A จำนวนไม่ต่ำกว่า 4 ช่อง เพื่อควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ อาทิเช่น ปั๊มน้ำ การเปิด-ปิดไฟ หรือโซลินอยด์วาล์ว ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างระบบตรวจสอบและติดตามสถานการณ์เพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีเป้าหมายในการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ที่ผ่านการจัดการศึกษา ค้นคว้าวิจัย และบริการวิชาการ  สอดคล้องกับ นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมระดับแนวหน้าที่ก้าวหน้าล้ำยุค เพื่อสร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศในอนาคต  และพันธกิจมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้านการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สามารถประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสังคมทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

ประมวลภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการ https://drive.google.com/drive/folders/14w1NfBkuNIx2g8dQXEZAY4dCzIbMSdV-

-------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :