มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ลงนาม MOU บูรณาการภาคีเครือข่ายเสริมสร้างสุขภาวะพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 21 สิงหาคม 2566 , 12:17:00     (อ่าน 331 ครั้ง)           มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย นายแพทย์ประวิ อ่ำพันธ์ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) บูรณาการภาคีเครือข่ายเสริมสร้างสุขภาวะพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างหน่วยงาน ภาคียุทธศาสตร์และพื้นที่ปฏิบัติการและการปฐมนิเทศโครงการย่อย  โครงการบูรณาการภาคีเครือข่ายเสริมสร้างสุขภาพภาวะพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายแพทย์สุรพร  ลอยหา ประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานร่วมลงนาม ประกอบด้วย เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี  คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่ 10 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 10 อุบลราชธานี ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลับอุบลราชธานี  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเดชอุดม  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบุณฑริก หน่วยงานท้องถิ่น  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ปฏิบัติการ รวม 55 องค์กร/หน่วยงานมีผู้เข้าร่วม จำนวน 120 คน  ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อุบลราชธานี  เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา

          ในการบูรณาการการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล และประเด็นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัย มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนร่วมกัน แบ่งเป็น

          ประเด็นการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล มีการพัฒนาโครงการในพื้นที่ ทั้งหมด 21 โครงการ  โดยมีเป้าหมายร่วมกัน ในการมุ่งลดปริมาณขยะร้อยละ 2 หรือ 28 ตันต่อวัน ของจังหวัดอุบลราชธานี / มุ่งลดปริมาณขยะร้อยละ 50 ของปริมาณขยะทั้งหมดในพื้นที่เป้าหมาย มุ่งให้ภาคียุทธศาสตร์จังหวัดและภาคีระดับพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนและขยายผล Model ในการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลให้สู่วงกว้างมากขึ้น

         ประเด็นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัย มีการพัฒนาโครงการในพื้นที่ ทั้งหมด 18 โครงการ มีเป้าหมายร่วมกัน ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของจังหวัดอุบลราชธานีให้สมวัยร้อยละ 85  มุ่งส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่เป้าหมายให้มีพัฒนาการสมวัยร้อยละ 90 มุ่งให้ภาคียุทธศาสตร์จังหวัดและภาคีระดับพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนและขยายผล Model ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัยให้สู่วงกว้างมากขึ้น

         จัดโดย หน่วยงานจัดการที่มีจุดเน้นสำคัญจังหวัดอุบลราชธานี โดยการสนับสนุนของสำนักสร้างสรรค์โอกาส (สำนัก 6) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ข้อมูล : นักข่าวพลเมือง | สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ / ข่าว
SDG Hashtag :