มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ จัดกิจกรรม UBU KM FAIR 2023 เสริมสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 15 สิงหาคม 2566 , 10:43:19     (อ่าน 507 ครั้ง)   
          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรม UBU KM FAIR 2023 เปิดเวทีการนำเสนอการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนขึ้น โดยมี ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และรับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบโล่รางวัลแกผู้ชนะการนำเสนอในโครงการ UBU KM FAIR 2023 อีกด้วย เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ สำนักงานอธิการบดี
 
 
      ทั้งนี้ เพื่อให้ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ การพัฒนางานและแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย สร้างความภาคภูมิใจและทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนางาน/แนวปฏิบัติที่ดี อีกทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานมีการจัดการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นระบบตามบริบทของส่วนงานและเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานและมหาวิทยาลัย และ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่อไปSDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :