มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ เตรียมพร้อมสู่การเป็น Digital University จัดโครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ สอดรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 19 มิถุนายน 2566 , 15:09:50     (อ่าน 503 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยก้าวสู่การเป็น มหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) กิจกรรมที่ 1 ภายใต้ชื่อ Digital Mindset และ ตัวอย่างการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัล โดยมี ผู้ช่วยศาตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายหัวข้อ “Digital Mindset”และผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายหัวข้อ “ตัวอย่างการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัล” และในช่วงบ่าย จัดให้มี อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานโปรแกรมเพื่อส่งเสริม Digital mindset” จาก รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

          ผู้ช่วยศาตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี เผยว่า “ถือเป็นโอกาสที่ดีที่มหาวิทยาลัยจะได้รับความรู้จากท่านวิทยากรทั้งสองท่าน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในด้านการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัล เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยในทุกระดับให้มีแนวคิดในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรดิจิทัล สามารถวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล และสามารถออกแบบองค์กรและกำหนดพันธกิจขององค์กรใหม่ที่จะจัดตั้งให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป”
SDG Hashtag :