มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ศูนย์ให้บริการตรวจวิเคราะห์โครโมโซม ม.อุบลฯ วินิจฉัยโรคพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติ


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 19 มิถุนายน 2566 , 14:12:20     (อ่าน 3,274 ครั้ง)  ศูนย์ให้บริการตรวจวิเคราะห์โครโมโซม ม.อุบลฯ

วินิจฉัยโรคพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติ

-------------------------------------

         ปัจจุบันความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านการแพทย์สามารถวินิจฉัยโรคพันธุกรรมได้มากขึ้น การตรวจวินิจฉัย และการตรวจวิเคราะห์โครโมโซมของผู้ป่วย เพื่อวินิจฉัยโรคพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซม จึงต้องอาศัยนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการ หน่วยวิเคราะห์โครโมโซม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นมานานกว่า 30ปี บริการให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์ และให้บริการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของโครโมโซม เป็นศูนย์วิจัยทางด้านโครโมโซมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และเป็นศูนย์ให้บริการตรวจวิเคราะห์โครโมโซมของผู้ป่วย เพื่อวินิจฉัยโรคพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมอีกด้วย 

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร  สุภาพรม หัวหน้าหน่วยวิเคราะห์โครโมโซม ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เผยว่า ปัจจุบันหน่วยวิเคราะห์โครโมโซม มีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากรและเครื่องมือในการเปิดให้บริการตรวจและวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับความผิดปกติของโครโมโซม ในผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ และมีความผิดปกติของร่างกาย ได้แก่ การตรวจวินิจฉัยโครโมโซมและความผิดปกติของทารกในครรภ์ ความผิดปกติของโครโมโซมในผู้ป่วยที่มีความพิการแต่กำเนิด และผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว โดยตรวจจาก เลือด น้ำคร่ำ ไขกระดูก และเนื้อเยื่อรก และชิ้นเนื้อ ซึ่งทางหน่วยวิเคราะห์ยังเปิดการให้บริการตรวจวินิจฉัยโครโมโซมของทารกในครรภ์ก่อนคลอด เพื่อวินิจฉัยความผิดปกติของทารกในครรภ์ จากการเพาะเลี้ยงเซลล์จากน้ำคร่ำ ความผิดปกติของโครโมโซมจากชิ้นเนื้อของทารกที่แท้ง หรือเสียชีวิตก่อนครบกำหนดคลอด ภายใต้ข้อบ่งชี้ผู้ที่ควรรับการตรวจ และวินิจฉัยความผิดปกติของทารกในครรภ์ ที่เกิดจากมารดาอายุเกินกว่า 35 ปี หรือมารดาที่เคยมีประวัติบุตรคนก่อนมีความผิดปกติของโครโมโซม สามีหรือภรรยาเป็นพาหะของโครโมโซมย้ายที่อย่างสมดุล หรือบุคคลในครอบครัวที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรม และสตรีที่มีประวัติแท้งบุตรบ่อยครั้ง รวมทั้งผู้ที่มีลักษณะของทารกในครรภ์ผิดปกติ เมื่อดูจากผลอัลตร้าซาวด์ ควรตรวจวินิจฉัยโครโมโซมด้วยเช่นกัน

อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์โครโมโซมจำแนกตามชนิดของสิ่งส่งตรวจ ดังนี้

ตัวอย่างน้ำคร่ำ                             รายละ 2,000 บาท

               ตัวอย่างเลือด หรือ ไขกระดูก        รายละ 1,200 บาท

               ตัวอย่างชิ้นเนื้อรกหรือชิ้นเนื้ออื่นๆ  รายละ 3,000 บาท

          นับเป็นอีกหนึ่งพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มุ่งมั่นด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย และการบริการวิชาการ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สามารถประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยวิเคราะห์โครโมโซม ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คุณกรรณิการ์  ประทุมภักดิ์ เบอร์โทร 06 4456 9228 อีเมลล์ : enisukae@gmail.comโทรศัพท์ 045 –353400 ต่อ 4220 ในวันและเวลาราชการ

 

-------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ข่าว/ภาพ หน่วยวิเคราะห์โครโมโซม ม.อุบลฯ
SDG Hashtag :