มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ต้อนรับ วช. และสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ ในการเยือนมหาวิทยาลัยเครือข่ายโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านเอเชียศึกษาระดับชาติและระดับนานาชาติ


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 16 มิถุนายน 2566 , 11:23:56     (อ่าน 484 ครั้ง)   

          ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ รศ.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ และรศ.ศรัณย์ วรรธนัจฉริยาผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พร้อมด้วย ผศ.ดร.จิรายุทธ์ สินธุพันธ์  รองผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะนักวิจัย ในโอกาสการเยือนมหาวิทยาลัยเครือข่ายในโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านเอเชียศึกษาระดับชาติและระดับนานาชาติ ภายใต้แผนงานอาเซียนในกระแสความพลิกผัน ซี่งได้รับการสนับสนุนโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ สถาบันเอเชียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ กลุ่มศึกษาอินเดียแห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวารินชำราบ สำนักงานอธิการบดี

          ทั้งนี้คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ร่วมกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบรรยายกึ่งสาธิต และการตีพิมพ์บทความทางวิชาการ ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านเอเชียศึกษาระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2564 โดยในปี 2566 นี้อยู่ระหว่างการสร้างองค์ความรู้ในประเด็นที่สำคัญจำนวน 6 เรื่องได้แก่ นโยบายการทูตวัฒนธรรมของจีน ในกรณีศึกษาของชาวจีนเปอรานากัน ชายแดนและเมืองชายแดนศึกษา: ภาพรวมโดยสังเขปของชายแดนอินเดียกับประเทศเพื่อนบ้านจากปี ค.ศ. 1947 ถึง 2022การแพทย์ทางเลือกในเอเชียที่แพร่หลายในประเทศไทยการค้าชายแดนไทย-ลาว ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19: กรณีศึกษา ผู้ประกอบการ ณ ด่านชายแดนช่องเม็ก และนักธุรกิจในจังหวัดอุบลราชธานี ความเปราะบางของผู้คนในภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ กรณีศึกษาชายแดนไทยกับลาว จังหวัดอุบลราชธานี และรพินทรนาถ ฐากุร จาก นักรบทางด้านวรรณกรรมของอินเดียสู่การได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณคดี

          โดยกิจกรรมที่นักวิจัยจะร่วมกับเครือข่ายในอนาคต ได้แก่ การลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเครือข่ายในความร่วมมือทางวิชาการด้านเอเชียศึกษาระดับชาติและระดับนานาชาติ และการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการด้านเอเชียศึกษาระดับนานาชาติในปี 2568 ต่อไป
 
SDG Hashtag :